Uchwała Nr 100/03

Uchwała Nr 100/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 24 kwietnia 2003r.

w sprawie powołania stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) oraz§ 16 ust. 1 pkt 4 Statutu Gminy Świecie

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Powołać stałą Komisję Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Rady Miejskiej w Swieciu w składzie:

 1. Radny p. Janusz Branicki

 2. Radny p. Zdzisław Kwiatkowski

 3. Radny p. Michał Lar

 4. Radny p. Zdzisław Plewa

 5. Radny p. Janusz Rogala

 6. Radny p. Zbigniew Rydziel

 7. Radny p. Bogdan Tarach

§ 2

Przedmiotem działania Komisji jest:

 1. merytoryczna i koncepcyjna praca związana z funkcjonowaniem gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i rolnictwa,

 2. opoiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez Radę Miejską i Burmistrza lub członków Komisji,

 3. występowanie z inicjatywa uchwałodawczą oraz przygotowywanie projektów uchwał,

 4. współpraca z pozostałymi komisjami Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Traci moc:

 1. uchwała Nr 21/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miejskiej – Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa,

 2. uchwała Nr 51/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003r. w sprawie powołania radnego p. Zdzisława Plewę w skład doraźnej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Uz a s a d n i e n i e

Powołanie stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony mogło nastapić po ogłoszeniu Statutu Gminy Świecie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Do czasu wejścia w życie Statutu - Komisja Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa funkcjowała jako komisja doraźna.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (24 kwietnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 12:14:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2012