Uchwała Nr 98/03

Uchwała Nr 98/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 3 kwietnia 2003r.

w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Ośrodku Oświaty i Wychowania, Żłobku , przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, w związku z § 2 ust. 2 i § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 z 2000 r., poz. 708 ze zmianami).

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

Ustala się najniższe wynagrodzenie za pracę w I kategorii zaszeregowania w kwocie 350 zł. ( słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych)

§ 2

  1. Wartość jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określa się w wysokości 8 zł ( słownie: ośmiu złotych).

  2. Ustala się, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej nr 77/99 z dnia 29 kwietnia 1999 roku w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu w złotych dla określenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w Ośrodku Oświaty i Wychowania, żłobku , przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Świecie.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

Kategoria

zaszeregowania

Liczba punktów

Stawka wynagrodzenia zasadniczego

I

Najn. Wyn. - 20

350-510

II

21-35

518-630

III

36-50

638-750

IV

51-65

758-870

V

66-80

878-990

VI

81-95

998-1110

VII

96-110

1118-1230

VIII

111-125

1238-1350

IX

126-140

1358-1470

X

141-160

1478-1630

XI

161-180

1638-1790

XII

181-200

1798-1950

XIII

201-220

1958-2110

XIV

221-240

2118-2270

XV

241-260

2278-2430

XVI

261-280

2438-2590

XVII

281-300

2598-2750

XVIII

301-320

2758-2910

XIX

321-340

2918-3070

XX

341-365

3078-3270

XXI

366-390

3278-3470

UZASADNIENIE

W związku ze zmianą wynagrodzeń od 1 stycznia 2003 roku konieczne stało się dopasowanie tabeli wynagrodzeń do aktualnych stawek na poszczególnych stanowiskach pracy.

Zmiany wartości jednego punktu w złotych dopasowują nową tabelę do aktualnego poziomu wynagrodzeń.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (3 kwietnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 12:05:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1902