Uchwała Nr 97/03

Uchwała Nr 97/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 3 kwietnia 2003r.

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej zmniejszenia ilości i rodzajów usług świadczonych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świeciu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami ) w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U. Nr 91, poz. 408 ze zmianami )

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Wyrazić negatywną opinię w sprawie:

  • likwidacji 95 łóżek dla przewlekle chorych,

  • likwidacji 10 łóżek medycyny paliatywnej,

  • likwidacji Ośrodka Medycyny Pracy,

  • likwidacji Poradni Neurologicznej,

  • likwidacji Poradni Noworodkowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (3 kwietnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 12:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1736