Uchwała Nr 96/03

Uchwała Nr 96 /03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 3 kwietnia 2003 r.

w sprawie przejęcia od sołectwa Polski Konopat nieruchomości stanowiącej część działki nr 10 położonej w Terespolu Pomorskim zabudowanej budynkiem świetlicy.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) w związku z § 9 Statutu Sołectwa w Polskim Konopacie.

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

Przejąć od sołectwa Polski Konopat część działki nr 10 położonej w Terespolu Pomorskim zabudowanej budynkiem świetlicy wiejskiej w związku z tym, że stała się ona zbędna dla sołectwa.

§ 2

Traci moc uchwała Nr 368/92 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 1992r. w sprawie przekazania zabudowanej części działki nr 10 wraz ze składnikami mienia komunalnego do korzystania przez

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U Z A S A D N I E N I E

Uchwałą Nr 368/92 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 28 grudnia 1992r. przekazano Radzie Sołeckiej w Polskim Konopacie część działki Nr 10 położonej w Terespolu Pomorskim zabudowaną budynkiem świetlicy wiejskiej do korzystania przez Sołectwo Polski Konopat.

W dniu 17 grudnia 2002r. podjęta została przez zebranie wiejskie sołectwa Polski Konopat uchwała w sprawie przekazania majątku sołectwa Polski Konopat na rzecz mienia komunalnego.

Obecnie Rada Sołecka oraz Koło Gospodyń Wiejskich korzysta z sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Terespolu Pomorskim.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (3 kwietnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 11:58:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2471