Uchwała nr 95/03

Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 56 z dnia 12 czerwca 2003r, poz. 952

Uchwała Nr 95/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 3 kwietnia 2003roku

w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art.24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U z 2000r. Nr 46 poz.543 ze zmianami )

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Nabywanie nieruchomości dokonywane jest na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

§ 2

  1. Warunkiem nabycia nieruchomości na własność i użytkowanie wieczyste jest uprzednio przeprowadzenie negocjacji stron.

  2. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się protokół negocjacji, w którym określa się cenę i inne istotne warunki nabycia nieruchomości.

  3. Za podstawę do prowadzenia negocjacji przyjmuje się wartości nieruchomości, które były przedmiotem obrotu w okresie 2 lat poprzedzających jej nabycie w tej części Gminy Świecie, w której nabywana jest nieruchomość.

§ 3

Nabywanie nieruchomości w drodze kupna, wywłaszczenia, zrzeczenia się lub zamiany wymagającej dopłaty ze strony Gminy, może nastąpić w ramach kwoty przewidzianej na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w uchwale budżetowej na dany rok.

§ 4

  1. Nieruchomości stanowiące zasób nieruchomości Skarbu Państwa, województwa, powiatu oraz będące własnością osób fizycznych i prawnych mogą być nabywane przez Gminę w drodze darowizny na wniosek złożony przez Burmistrza lub z inicjatywy darczyńców
  2. Nieruchomości stanowiące zasób nieruchomości Skarbu Państwa mogą być nabywane w drodze bezpłatnego przekazania przez Wojewodę na wniosek złożony przez Burmistrza.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6

Traci moc uchwała Nr 398/93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 marca 1993r. w sprawie zasad nabywania gruntów na rzecz mienia komunalnego.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U Z A S A D N I E N I E

Dotychczas obowiązująca uchwała Rady Miejskiej Nr 398/93 z dnia 18 marca 1993r. sprawie zasad nabywania gruntów na rzecz mienia komunalnego z uwagi na zmiany obowiązujących przepisów wymaga zastąpienia nową.

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w art.18 ust.2 pkt 9 lit a stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, w tym określenie zasad nabywania nieruchomości w skład gminnego zasobu nieruchomości będzie należało do kompetencji Burmistrza.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (3 kwietnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 11:55:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1863