Uchwała Nr 94/03

Dz. Urz. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 56 z dnia 12 czerwca 2003r,poz. 951

Uchwała Nr 94/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 3 kwietnia 2003r

w sprawie określenia zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Burmistrza Świecia.

Na podstawie art. 18 pkt 9 litera “g” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zmianami ) oraz art.154 , 158 , 306 i 309 kodeksu spółek handlowych.

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Gmina Świecie może obejmować akcje lub udziały w spółkach i spółdzielniach już istniejących, do których przystępuje oraz w spółkach i spółdzielniach tworzonych przez Gminę lub z innymi osobami fizycznymi i prawnymi.

§ 2

  1. Objęcie udziałów lub akcji stanowiących własność Gminy następuje poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych ( aportu. ) jako części mienia komunalnego.

  2. Przedmiotem wkładu niepieniężnego mogą być w szczególności :

  1. prawa rzeczowe obejmujące prawo własności nieruchomości lub ich części albo innych praw, własność przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, własność rzeczy ruchomych, własność rzeczy nieruchomych, udział we współwłasnościach w częściach ułamkowych lub łącznej, użytkowanie wieczyste;

  2. prawa obligacyjne obejmujące udziały, akcje, obligacje, wierzytelności wspólnika (w szczególności możliwa jest konwersja wierzytelności wspólnika z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej w przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy pożyczki ,

  3. prawa majątkowe na dobrach niematerialnych: patent lub prawo do jego używania, prawo do wzoru użytkowego, prawo do świadectwa ochronnego, licencje na korzystanie z wynalazku lub wzoru użytkowego, know-how, znaki towarowe, majątkowe prawa autorskie.

§ 3

Wniesienie wkładu niepieniężnego w celu pokrycia akcji lub udziałów w spółkach lub spółdzielniach musi być poprzedzone wyceną części mienia komunalnego. Wycena ta musi być dokonana przez biegłego rzeczoznawcę posiadającego wymagane uprawnienia do wyceny majątku będącego przedmiotem wkładu niepieniężnego.

§ 4

Wartość wnoszonych wkładów pieniężnych służących objęciu udziałów lub akcji w spółkach lub spółdzielniach nie może przekraczać kwoty określonej w uchwale budżetowej obowiązującej w roku, w którym ma nastąpić zakup i objęcie akcji lub udziałów wnoszonych do spółek prawa handlowego i spółdzielni.

§ 5

Obejmowanie udziałów i akcji w spółkach lub spółdzielniach, których pokrycie następuje wkładem niepieniężnym, może być zrealizowane wyłącznie w odniesieniu do spółek lub spółdzielni, których celem działania jest użyteczność publiczna, budownictwo, gospodarka mieszkaniowa oraz działalność w przypadkach wynikających z przepisu art. 10 ustawy o gospodarce komunalnej

§ 6

Objęcie przez Gminę Świecie co najmniej 10 % udziałów lub akcji w danej spółce lub spółdzielni musi skutkować powstaniem prawa delegowania co najmniej jednego członka organu kontrolnego tego podmiotu.

§ 7

Burmistrz zobowiązany jest do poinformowania na najbliższym posiedzeniu sesji Rady Miejskiej następującym po wniesieniu akcji lub udziałów o ilości wniesionych akcji lub udziałów, ich wartości, czy nastąpiło to przez wniesienie wkładu pieniężnego, czy wkładu niepieniężnego, do jakiej spółki lub spółdzielni zostały one wniesione oraz jakie obowiązki, korzyści lub uprawnienia z tego tytułu dla Gminy powstaną.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 9

Traci moc uchwała Nr 72/90 Rady Miejskiej z dnia 3 grudnia 1990 r. w sprawie zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Zarząd Miejski.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e :

Uprawnieniem Rady Miejskiej jest ustalenie zasad wnoszenia udziałów i akcji przez Burmistrza do spółek i spółdzielni - uchwała określa te zasady i wyłącznie w oparciu o nie Burmistrz może wnosić udziały i akcje do spółek i spółdzielni.

Przepisy tej uchwały usprawnią proces tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni, nie kolidują z kompetencjami Rady ponieważ do wyłącznej kompetencji Rady należy podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz ich rozwiązywania i występowania z nich.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (3 kwietnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 11:31:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2223