Uchwała Nr 93/03

Uchwała Nr 93/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 3 kwietnia 2003r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 109 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15,
poz. 148 z późn. zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 45/02 z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków
GFOŚr i GW na rok 2003 zmienioną:

 • Zarządzeniem nr 113/03 Burmistrza Świecia z dnia 11 lutego 2003 r.

 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 269.060,-zł, plan po zmianach wynosi
  54.735.329,- zł.

  w złotych

  Dział

  Rozdz.

  §

  Określenie dochodów

  Zwiększenie planu

  Zmniejszenie planu

  Plan po zmianach

  758

     

  Różne rozliczenia

  175.648

  --------

  14.159.705

   

  75801

  292

  Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządowych

  172.690

  --------

  12.269.797

   

  75802

  292

  Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

  2.958

  --------

  23.268

  801

     

  Oświata i wychowanie

  8.012

  --------

  417.012

   

  80195

   

  Pozostała działalność

  8.012

  --------

  67.012

     

  270

  środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł

  8.012

  --------

  8.012

  853

     

  Opieka społeczna

  58.400

  --------

  3.287.300

   

  85395

   

  Pozostała działalność

  58.400

  --------

  58.400

     

  203

  dotacja celowa

  58.400

  --------

  58.400

  Dział

  Rozdz.

  §

  Określenie dochodów

  Zwiększenie planu

  Zmniejszenie planu

  Plan po zmianach

  900

     

  Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

  27.000

  -------

  307.000

   

  90015

   

  Oświetlenie ulic, placów i dróg

  27.000

  -------

  307.000

     

  631

  dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

   

   

  27.000

   

   

  -------

   

   

  27.000

       

  Razem

  269.060

  -------

  54.735.329

 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 369.060,-zł, plan po zmianach wynosi
  55.335.329,- zł.

w złotych

Dział

Rozdz.

§

Określenie wydatków

Zwiększenie planu

Zmniejszenie planu

Plan po zmianach

801

   

Oświata i wychowanie

183.660

-------

16.744.160

 

80101

 

Szkoły podstawowe

183.660

-------

9.569.960

   

401

wynagrodzenia osobowe

183.660

-------

5.032.460

853

   

Opieka społeczna

63.400

5.000

7.669.260

 

85319

 

Terenowe ośrodki pomocy społecznej

5.000

5.000

928.500

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

-------

5.000

28.000

   

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

5.000

-------

5.000

 

85395

 

Pozostała działalność

58.400

-------

108.400

   

3110

świadczenia społeczne

58.400

-------

58.400

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

127.000

-------

3.180.000

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

100.000

-------

900.000

   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżet.

100.000

-------

900.000

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

27.000

-------

877.000

   

6050

wydatki inwestycyjne jednostek budżet

27.000

-------

127.000

     

Razem

369.060

5.000

55.335.329

§ 2

Zwiększa się planowany deficyt budżetowy o 100.000,-zł do kwoty 600.000,-zł. który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW.

§ 3

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej – wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2003, zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz w załączniku Nr 7 do uchwały budżetowej – plan finansowy zadań zleconych na 2003r., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy obwieszczeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U Z A S A D N I E N I E

Zmiany przedstawione w tej uchwale związane są głównie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej przyjętych w ustawie budżetowej oraz zwiększeniem planu dochodów o przyznaną dotację celową z budżetu Wojewody. Ponadto zwiększa się deficyt budżetowy na 2003 rok o 100.000,-zł.

Po uchwaleniu Budżetu Państwa subwencja ogólna dla naszej Gminy zwiększyła się o 175.648,-zł, w tym:

 • subwencja oświatowa o 172.690,-zł (rozdz. 75801);

 • subwencja podstawowa o 2.958,-zł (rozdz. 75802).

Pełną kwotę wynikającą ze wzrostu subwencji 175.648,-zł (rozdz. 80101) przeznacza się na podwyżki płac dla nauczycieli w związku z tym, że kwota przeznaczona na wynagrodzenia ustalone zgodnie z Kartą Nauczyciela jest niższa od zaplanowanych w Budżecie środków.

Decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznana została naszej Gminie dotacja celowa w wysokości 58.400,-zł (rozdz. 85395) przeznaczona na dofinansowanie dożywiania uczniów.

W czerwcu ubiegłego roku w ramach programu Miasta Bliźniacze, zorganizowany został obóz polsko – fiński dla młodzieży z obu krajów. Na zadanie to gwarantowane było dofinansowanie zgodnie z umową zawartą z Komisją Europejską. Środki te jednak wpłynęły dopiero w tym roku w wysokości 1.839,36 EURO i po przewalutowaniu wyniosły 8.012,-zł. (rozdz. 80195). Kwotę tą w pełnej wysokości przeznacza się na podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli szkół podstawowych (rozdz. 80101).

Otrzymaliśmy decyzję od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z której wynika, że przyznana nam została dotacja celowa w wysokości 27.000,-zł (rozdz. 90015), która przeznaczona jest na budowę nowych punktów świetlnych w naszej Gminie.

Na wniosek Kierownika Opieki Społecznej w ramach środków przeznaczonych na funkcjonowanie Ośrodka, przenosi się między paragrafami kwotę 5.000,-zł (rozdz. 85319) z przeznaczeniem na zakup nowej kserokopiarki. Obie kserokopiarki, które posiada Ośrodek zużyły się i wymagają częstych napraw co znacznie zwiększa koszt ich eksploatacji.

Założony w uchwale budżetowej na 2003 rok deficyt wynosi 500.000,-zł. W związku z tym, że otrzymaliśmy z WFOŚr i GW promesę na udzielenie preferencyjnej pożyczki w wysokości 600.000,-zł czyli wyższej od planowanej, zwiększamy deficyt budżetowy o 100.000,-zł przeznaczając tę kwotę zgodnie z wnioskiem na “Budowę kanalizacji sanitarnej w Czaplach” (rozdz. 90001).

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (3 kwietnia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 11:23:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1757