Uchwała Nr 92/03

Uchwała Nr 92/ 03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa nieruchomości położonych w Świeciu przy ul. Tucholskiej oraz we wsi Wielki Konopat na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 litera "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w zwišzku z art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzajšce ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorzšdowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

  1. Wyrazić zgodę na wystšpienie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Tucholskiej oznaczonej jako działki nr 369/1 o pow. 372m2 i nr 373/8 o pow. 1956m2 na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie w celu tworzenia zasobów gruntów komunalnych niezbędnych do realizacji zadań ustawowych Gminy.

  2. Wyrazić zgodę na wystšpienie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonych we wsi Wielki Konopat gmina Świecie oznaczonych jako działki nr 25/3 o pow. 1.5669ha, nr 51/2 o pow. 0.3000ha, nr 51/4 o pow. 1.1187ha, nr51/5 o pow. 2.5113ha, nr 54/1 o pow. 0.2367ha i nr 54/3 o pow. 0.1989ha na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie z przeznaczeniem pod strefę rozwoju gospodarczego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Aktem Notarialnym z dnia 6 marca 2002r. Rep. A nr 265/2002 Gmina Świecie skorzystała z prawa pierwokupu i nabyła prawo użytkowania wieczystego działek nr 369/1 i 373/8 położonych w Świeciu przy ul. Tucholskiej w celu tworzenia zasobów gruntów komunalnych, natomiast Aktem Notarialnym z dnia 19 września 2002r. Rep. A nr4906/2002 Gmina Świecie nabyła prawo użytkowania wieczystego działek nr 25/3, nr 51/2, nr 51/4, nr 51/5, nr 54/1 i nr 54/3 położonych we wsi Wielki Konopat z przeznaczeniem pod strefę rozwoju gospodarczego. Powołanie strefy ma na celu stworzenie korzystnych warunków dla powstania nowych przedsiębiorstw na terenie Gminy Świecie i zmniejszenie bezrobocia. W 2002roku złożyliśmy wniosek w sprawie dofinansowania uzbrojenia terenów strefy z funduszu PHARE 2003 - został on zakwalifikowany do realizacji. Wartość całej inwestycji szacowana jest na 3 mln EURO z tego ze środków PHARE gmina może uzyskać 2 mln EURO. Jednym z warunków udzielenia pomocy ze środków Unii Europejskiej jest posiadanie prawa własności w/w gruntów.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 lutego 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 10:56:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1895