Uchwała Nr 91/03

Uchwała Nr 91/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej ,,Gniazdo’’ w Świeciu.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami, w związku z art.20 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1593 ze zmianami), w nawiązaniu do § 2 ust. 2 i § 3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 61 z 2000 r., poz. 708 ze zmianami).

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

Ustala się dla pracowników zatrudnionych w Świetlicy Profilaktyczno- Wychowawczej ,,Gniazdo’’ minimalne wynagrodzenie za pracę w I kategorii zaszeregowania w kwocie 700 zł ( słownie: siedemset złotych).

§ 2

  1. Wartość jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określa się w wysokości 4,3 zł ( słownie: cztery złote trzydzieści groszy).

  2. Ustala się, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyrównaniem wynagrodzeń od 1 lutego 2003r.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej

Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego

 

Kategoria

zaszeregowania

Liczba punktów

Stawka wynagrodzenia zasadniczego

I

Najn. Wyn. - 20

700-786

II

21-35

790-851

III

36-50

855-915

IV

51-65

919-980

V

66-80

984-1044

VI

81-95

1048-1109

VII

96-110

1113-1173

VIII

111-125

1177-1238

IX

126-140

1242-1302

X

141-160

1306-1388

XI

161-180

1392-1474

XII

181-200

1478-1560

XIII

201-220

1564-1646

XIV

221-240

1650-1732

XV

241-260

1736-1818

XVI

261-280

1822-1904

XVII

281-300

1908-1990

XVIII

301-320

1994-2076

XIX

321-340

2080-2162

XX

341-365

2166-2270

XXI

366-390

2274-2377

UZASADNIENIE

W związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie utworzenia Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej ,,Gniazdo’’ jako jednostki organizacyjnej Gminy, niezbędne jest, w myśl Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego, ustalenie dla pracowników świetlicy najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania, oraz wartość jednego punktu w złotych.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 lutego 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 10:46:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1929