Uchwała Nr 90/03

Uchwała Nr 90/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego w I kategorii zaszeregowania i wartości jednego punktu do ustalania miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 32 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o strażach gminnych ( Dz. U. z 1997 Nr 123, poz. 779 ze zmianami) oraz 20 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Nr 21 z 1990 r. poz. 124 ze zmianami ) w nawiązaniu do § 2 ust. 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 roku w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 61 z 2000 r. poz. 708 )

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Ustala się dla pracowników zatrudnionych w Straży Miejskiej minimalne wynagrodzenie zasadnicze w I-szej kategorii zaszeregowania w kwocie 800 zł ( słownie : osiemset złotych )

§ 2

  1. Wartość jednego punktu do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego określa się w wysokości 5,10 zł ( słownie : pięć złotych dziesięć groszy )

  2. Ustala się, jako załącznik nr 1 do niniejszej uchwały tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z wyrównaniem wynagrodzeń od 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego ustala się najniższe miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych stosownie do możliwości finansowych .

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 lutego 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 10:44:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2049