Uchwała Nr 89/03

Uchwała Nr 89/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 lutego 2003r

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Świecie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz.U. Nr 64 z 1998r. poz. 414 z późniejszymi zmianami) oraz § 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2003r w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania pomocy w dożywianiu uczniów w 2003r (Dz .U. Nr 13, poz.133 )

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

Ustalić określone w tabeli zasady zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie Gminy Świecie:

dochód w rodzinie

% dochodu granicznego

( dochód graniczny oznacza kwotę

wyszczególnioną w art.4 ustawy o pomocy

społecznej )

wysokość odpłatności liczona od

kosztów jednego świadczenia

101 % - 200 %

świadczenia bezpłatne

201 % - 225 %

50 %

226 % - 250 %

70 %

powyżej 250 %

100%

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Dożywianie dzieci i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowane w formie zakupu posiłków.

Corocznie, od kilku lat Rada Ministrów realizuje Rządowy program osłonowy na podstawie art. 33 Ustawy o pomocy społecznej pod nazwą “Rządowy program wspierania gmin w dożywianiu uczniów”. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.01.2003r. reguluje szczegółowo zasady i tryb udzielania pomocy w dożywaniu uczniów w 2003r

Źródłem finansowania tego zadania są środki własne oraz środki finansowe przekazane z budżetu państwa..

Rada Miejska może podjąć uchwałę o wysokości kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z bezpłatnych posiłków oraz zgodnie z art. 34 ust. 5 Ustawy o pomocy społecznej podejmuje uchwałę o przyjętych w gminie zasadach zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów.

Jednym z warunków przyznania dotacji z budżetu państwa na realizację programu dożywiania jest przekazanie niniejszej uchwały do wiadomości Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 lutego 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 10:41:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2155