Uchwała Nr 88/03

Uchwała Nr 88/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 lutego 2003r.

w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na 2003 r.

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 117 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148).

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Ustalić stawkę dotacji przedmiotowych na rok 2003 dla zakładu budżetowego – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu, w wysokości 12,30 zł na m2 powierzchni administrowanych budynków komunalnych z przeznaczeniem na wykonanie remontów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 r.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U Z A S A D N I E N I E

W uchwale budżetowej na rok 2003 zaplanowana jest dotacja dla ZGM-u na przeprowadzenie remontów w budynkach komunalnych w wysokości 765.000 zł.

Ustawa o finansach publicznych przewiduje konieczność ustalenia corocznie jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla zakładów budżetowych.

Kalkulacja stawki przeprowadzona została na bazie powierzchni budynków komunalnych administrowanych przez ZGM oraz kwoty przeznaczonej na przeprowadzenie remontów.

Nakłady remontowe planowane przez ZGM w roku 2003, w budynkach komunalnych, wynoszą łącznie 1.145.000 zł. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej administruje budynkami komunalnymi o łącznej powierzchni 62.420 m2, która została przyjęta do wyliczenia stawki dotacji przedmiotowej.

Z przeprowadzonej kalkulacji wynika, że w roku 2003 na m2 zostaną poniesione nakłady remontowe na budynki komunalne w wysokości 18,30 zł na m2 w tym kalkulowana stawka ze środków dotacji wynosi 12,30 zł na m2, to jest 67,2% ogółu wydatków poczynionych na remonty budynków komunalnych.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 lutego 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 10:37:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2257