Uchwała Nr 87/03

Uchwała Nr 87/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 lutego 2003r

w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na realizację zadania pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w Czaplach”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c, w związku z art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (j. t. : Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 48 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada1998 r. o finansach publicznych (j. t. : Dz. U. Nr 155 poz. 1014 z późn. zm.)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

  1. Wyrazić zgodę na zawarcie umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę 1.200.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej w Czaplach”.

  2. W 2003 roku kwota pożyczki nie może przekroczyć 600.000 zł, natomiast pozostała część pożyczki może być zrealizowana w terminach i warunkach określonych w umowie z pożyczkodawcą.

  3. Pożyczka będzie spłacana w okresie 5 lat, z jednorocznym okresem karencji, z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, w kolejnych ratach, zgodnie z umową.

  4. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki i odsetek będzie weksel własny “in blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 2

  1. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na kwotę przyznanej pożyczki.

  2. Umowę podpisuje Burmistrz Świecia i Skarbnik Gminy udzielający tej czynności kontrasygnaty.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

UZASADNIENIE

Zadanie stanowi kontynuację porządkowania gospodarki ściekami w gminie. Obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Czaplach, gdzie planuje się wybudowanie 4348 mb kolektora grawitacyjnego, 3956 mb kolektora tlocznego oraz 420 mb przykanalików.

Na budowę kanalizacji sanitarnej w Czaplach wystąpiliśmy z wnioskiem o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i otrzymaliśmy promesę przyznania środków w wysokości 600.000 zł w 2003 roku oraz 600.000 zł na lata następne.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 lutego 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (23 lutego 2004, 10:35:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2216