Uchwała Nr 86/03

Uchwała Nr 86/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 lutego 2003r

w sprawie przyjęcia planów pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami )

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Przyjąć plany pracy stałych i doraźnych Komisji Rady Miejskiej w Świeciu na 2003 rok, stanowiące załączniki do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Stosownie do ustawy o samorządzie gminnym Komisje podlegają Radzie, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania

Przedłożone plany pracy Komisji na 2003 – Rada – w głosowaniu jawnym podjęła jednogłośnie.

Załączniki dostępne są w pokoju nr 24 Urzędu Miejskiego. 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 lutego 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (19 lutego 2004, 09:00:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2032