Uchwała Nr 83/03

Uchwała Nr 83/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r

w sprawie sprostowania oczywistych pomyłek w uchwale Nr 41/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miasta Świecia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami )

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

W uchwale Nr 41/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miasta Świecia dokonać sprostowania oczywistych omyłek tj:

  1. w podstawie prawnej uchwały zapis o treści: art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 1999r Nr 15,poz. 139 z późniejszymi zmianami Dz.U. z 1999r Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, 2000r Nr 12, poz.136, Nr 109 poz.1157, Nr 120 poz.1268, 2001r Nr 5 poz. 42, Nr 14, poz.1804, 2002r Nr 25, poz. 253 zastąpić zapisem o treści:

    art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity ( Dz. U. z 1999r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami ) “

  2. tytuł uchwały w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miasta Świecia zastąpić słowami: w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miasta Świecia,

  1. § 1 otrzymuje brzmienie: “ Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miasta Świecia”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Pismem z dnia 14 stycznia 2003r, Wydział Prawny i Nadzoru Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zwrócił uwagę na podstawę prawną – nastąpiła oczywista pomyłka, zamiast art. 12 ust. 1 powołano się na art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (19 lutego 2004, 08:52:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3680