Uchwała Nr 82/03

Uchwała Nr 82 / 03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003 r.

w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki dotyczącej podstawy prawnej uchwały Nr 44/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r w sprawie ustalania zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Miejskiej

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

  1. W podstawie prawnej Uchwały Nr 44/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie ustalania zasad zwrotu kosztów podróży służbowej radnym Rady Miejskiej zapis o treści :

§ 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 151, poz. 1720)” zastąpić zapisem o treści :

“ § 5 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gmin (Dz. U. Nr 66, poz. 800 z późn. zmianami)”

§ 2

W związku z poprawką określoną w treścią § 1 przyjąć jednolity tekst uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej w Świeciu stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Pismem doręczonym dnia 14 stycznia 2003 r. Wydział Prawny i Nadzoru Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy zwrócił uwagę na podstawę prawną regulującą zasady zwrotu kosztów podróży radnych Rady Miejskiej. Analiza uwag wskazuje, że nastąpiła oczywista pomyłka w podstawie prawnej , co w konsekwencji nakazuje przedłożenie projektu uchwały w treści z niej wynikającej i przyjęcie jednocześnie jednolitego tekstu uchwały z naniesioną poprawką.

Uchwała Nr 44/02

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej.

Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z § 5 ust.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2003r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy ( Dz. U. Nr 66, poz.800 z późn. zmianami )

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Ustalić dla radnych Rady Miejskiej w Swieciu zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy Świecie w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 kilometr przebiegu w wysokości:

  1. 0,4690 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,

  2. 0,7519 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (19 lutego 2004, 08:48:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2099