Uchwała Nr 80/03

Uchwała Nr 80 /03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 51/7, 52/4 położonych we wsi Święte z przeznaczeniem pod agroturystykę wraz z handlem i usługami.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz.139 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 51/7, 52/4 położonych we wsi Święte z przeznaczeniem pod agroturystykę wraz z handlem i usługami.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Teren oznaczony jako działki nr 51/7, 52/4 położony jest we wsi Święte i jest własnością Agencji Rolnej Skarbu Państwa.

Grunty są o niskich klasach bonitacyjnych a położenie w bliskości drogi krajowej Nr 1 gwarantuje ich pełne wykorzystanie pod szeroko rozumianą agroturystykę.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (19 lutego 2004, 08:42:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1707