Uchwała Nr 79/03

Uchwała Nr 79/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 19/12 położonej we wsi Morsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr.15 z 1999r. poz.139 ze zmianami)

Rada Miejska

uchwala:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 19/12 położonej we wsi Morsk z przeznaczeniem pod boisko sportowe.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Działka nr 19/12 położona we wsi Morsk użytkowana jest jako wiejskie boiska sportowe.

Właścicielem powyższego terenu jest Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa, która może przekazać go bezpłatnie na rzecz Gminy Świecie pod warunkiem, że użytkowanie będzie zgodne z jej przeznaczeniem w planie zagospodarowania przestrzennego.

Powyższy teren użytkowany jest przez młodzież jako boisko sportowe – zasadne jest przystąpienie do sporządzenia planu w celu bezpłatnego przejęcia gruntu przez Gminę.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (19 lutego 2004, 08:39:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1905