Uchwała Nr 78/03

Uchwała Nr 78 /03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ul. Paderewskiego, Piłsudskiego a drogą do wsi Sulnówko z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługi nieuciążliwe, handel, rekreacje oraz teren powstały w wyniku likwidacji planowanej drogi przy ul. Stromej przeznaczając pod zabudowę mieszkaniową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz.139 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zawartego między ul. Paderewskiego, Piłsudskiego a drogą do wsi Sulnówko z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, usługi nieuciążliwe, handel, rekreacje oraz teren powstały w wyniku likwidacji planowanej drogi przy ul. Stromej przeznaczając pod zabudowę mieszkaniową.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Teren zawarty między ul. Paderewskiego, Piłsudskiego a drogą do wsi Sulnówko to tzw. osiedle Marianki IV.

Na powyższym terenie wymagane jest przeznaczenie terenów pod usługi, handel, rekreacje, usługi publiczne oraz przedłużenie ulicy Piłsudskiego do ul. Paderewskiego.

Wymagana jest także likwidacja planowanej drogi przy ul. Stromej przeznaczając teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (19 lutego 2004, 08:22:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2164