Uchwała Nr 77/03

Uchwała 77/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki bilansowej D7MN, planu ogólnego Miasta Świecia z dopuszczeniem usług, handlu, rzemiosła nieuciążliwego dla otoczenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz.139 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednostki bilansowej D7MN, planu ogólnego Miasta Świecia z dopuszczeniem usług, handlu, rzemiosła nieuciążliwego dla otoczenia.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Teren jednostki bilansowej D7 MN planu ogólnego Miasta Świecia przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

Właściciele istniejących obiektów mieszkalnych i gospodarczych zamierzają rozwijać prywatną działalność usługowo – rzemieślniczą.

Obecny zapis przeznaczenia powyższego terenu pod zabudowę mieszkaniową nie pozwala na adaptację lub budowę obiektów dla innej działalności.

W związku z tym uzasadnione jest rozszerzenie przeznaczenia pod usługi, rzemiosło, handel nieuciążliwy dla otoczenie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (19 lutego 2004, 08:18:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1948