Uchwała Nr73/03

Uchwała Nr 73/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 122 położonej we wsi Sulnówko z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr.15 z 1999r. poz.139 ze zmianami)

Rada Miejska

uchwala:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 122 położonej we wsi Sulnówko z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Działka Nr 122 położona we wsi Sulnówko znajduje się na terenach zabudowanych z istniejącym uzbrojeniem.

Przeznaczenie powyższego terenu pod zabudowę mieszkaniową ma stworzyć możliwość zamieszkania przez właściciela.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (19 lutego 2004, 07:59:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1993