Uchwała Nr 72/03

Uchwała Nr 72 /03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 2/6, 8a/7 położonych we wsi Sulnówko.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz.139 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 2/6 położonej we wsi Sulnówko z przeznaczeniem pod usługi, rzemiosło wraz z zabudową mieszkaniową oraz dla dz. 8a/7 z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Na działce nr 2/6 położonej we wsi Sulnówko przewiduje się prowadzić oprócz działalności rolniczej, działalność gospodarczą związaną z przerobem drewna, w związku z tym uzasadnione jest przeznaczenie powyższego terenu pod usługi, rzemiosło.

Natomiast działka nr 8a/7 położona jest w enklawie leśnej o niskiej bonitacji gleb i przeznaczenie jej pod zabudowę letniskową przy istniejącej zabudowie mieszkaniowej jest zasadne.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (18 lutego 2004, 13:52:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1969