Uchwała Nr 70/03

Uchwała Nr 70 /03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 23/11 położonej we wsi Morsk.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr.15 z 1999r. poz.139 ze zmianami)

Rada Miejska

uchwala:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 23/11 położonej we wsi Morsk z przeznaczeniem pod usługi, składy, rzemiosło, handel wraz z zabudową mieszkaniową związaną z prowadzoną działalnością.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Działka nr 23/11 położona we wsi Morsk ma niekorzystne warunki do prowadzenia działalności rolniczej, bowiem znajduje się w widłach drogi krajowej Nr 1 i drogi powiatowej.

Przeznaczenie powyższego terenu pod składy, usługi i rzemiosło jest w pełni uzasadnione.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (18 lutego 2004, 13:45:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1908