Uchwała Nr 65/03

Uchwała Nr 65 /03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 421/3 położonej we wsi Gruczno z przeznaczeniem pod zalesienie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz.139 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr 421/3 położonej we wsi Gruczno z przeznaczeniem pod zalesienie.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia - Rada Gminy zobowiązana jest do opiniowania wniosków o zalesienie gruntów rolnych, które winny być zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego, w związku z tym zasadne jest przystąpienie do sporządzenia powyższego planu.

Grunt rolny określony działką nr 421/3 położony jest we wsi Gruczno i jest o niskiej klasie bonitacyjnej a przeznaczenie pod zalesienie jest w pełni uzasadnione.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (18 lutego 2004, 12:50:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1903