Uchwała Nr 64/03

Uchwała Nr 64 /03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 88/10, 88/9, 88/8, 88/7, 88/6, 88/5, 88/4 położonych we wsi Kozłowo z przeznaczeniem pod usługi, rzemiosło, wraz z zabudową mieszkaniową związaną z prowadzoną działalnością.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr 15 z 1999r. poz.139 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 88/10, 88/9, 88/8, 88/7, 88/6, 88/5, 88/4 położonych we wsi Kozłowo z przeznaczeniem pod usługi, rzemiosło, wraz z zabudową mieszkaniową związaną z prowadzoną działalnością.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Tereny oznaczonej jako działki nr 88/10, 88/9, 88/8, 88/7, 88/6, 88/5, 88/4 położone we wsi Kozłowo są przeznaczone pod usługi, rzemiosło i taka działalność jest obecnie prowadzona.

Ponieważ teren ten oddalony jest od zwartej zabudowy – następuje systematyczne dewastowanie obiektów i urządzeń istniejących na tych działkach.

W związku z tym uzasadnione jest aby właściciele mieli możliwość budowy mieszkań w celu całodobowego przebywania na terenie zakładu pracy.

Dlatego uzasadnione jest rozszerzenie przeznaczenia terenu o zabudowę mieszkaniową związana z prowadzoną działalnością.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 14:52:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1731