Uchwała Nr 63/03

Uchwała Nr 63/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 1374/50, 1381/7, 1381/11, 1361/1, 1380/2 położonych w Świeciu z przeznaczeniem pod usługi, składy, rzemiosło, handel, przemysł.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst Dz. U. Nr.15 z 1999r. poz.139 ze zmianami)

Rada Miejska

uchwala:

§ 1

Przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. 1374/50, 1381/7, 1381/11, 1361/1, 1380/2 położonych w Świeciu z przeznaczeniem pod usługi, składy, rzemiosło, handel, przemysł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Teren oznaczony dz. 1374/50, 1381/7, 1381/11, 1361/1, 1380/2 położonych w Świeciu jest obszarem 17 ha po zlikwidowanej Cukrowni.

W dotychczasowym planie powyższy teren jest przeznaczony pod przemysł.

Obiekty b. Cukrowni zostały rozebrane a teren znajdujący się w centrum miasta wymaga nowego zagospodarowania w celu tworzenia nowych miejsc pracy.

Dlatego uzasadnione jest przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z przeznaczeniem pod usługi, składy, rzemiosło, handel, przemysł nie uciążliwy dla otoczenia

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 14:49:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1817