Uchwała Nr 59/03

Uchwała Nr 59 /03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r.

w sprawie ustalenia zasad promocji uczniów zdolnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska

uchwala:

§ 1

Ustalić zasady promocji uczniów zdolnych w Gminie Świecie.

§ 2

Ilekroć w uchwale jest mowa bez bliższego określenia o:

1) uczniach – należy przez to rozumieć tych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Świecie, którzy uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania,

  1. placówkach – należy przez to rozumieć szkoły podstawowe i gimnazja prowadzone przez Gminę Świecie.

§3

 1. Uczniowie zdolni uzyskujący wysoką średnią ocen otrzymują:

  1. stypendium w kwocie 5% minimalnego wynagrodzenia za pracę zaokrąglone do pełnych dziesięciu złotych – przy średniej ocen 5,0 i więcej dla uczniów klasy V i VI szkół podstawowych oraz klas I, II i III gimnazjów. Stypendium przyznawane jest na okres jednego semestru ( od 01 września do końca stycznia oraz od 01 lutego do końca czerwca). Uczniowie klas V szkół podstawowych i I gimnazjum mogą otrzymać swoje pierwsze stypendium od 01 lutego.

  2. nagrody książkowe na koniec roku,

  3. dwie osoby – absolwenci o najwyższej średniej otrzymują listy gratulacyjne wraz z nagrodą Burmistrza Świecia,

  4. nagrodę dyrektora w wysokości do 25% minimalnego wynagrodzenia za pracę – uczniowie szczególnie uzdolnieni z klas I – IV szkół podstawowych. Wysokość nagrody na dany rok szkolny ustalana jest na naradzie dyrektorów pod koniec sierpnia każdego roku.

 2. Uczniowie, laureaci zawodów stopnia II okręgowych) lub uczestnicy zawodów III stopnia ( centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych jak również ci, którzy indywidualnie lub zespołowo zajęli I-III miejsca w konkursach, zawodach sportowych, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich otrzymują:

  1. nagrodę dyrektora przyznawaną na uroczystym apelu o wartości nie przekraczającej 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Wysokość nagrody na dany rok szkolny ustalana jest na naradzie dyrektorów pod koniec sierpnia każdego roku.

  2. tygodniowe wczasy dla rodziny ucznia przyznawane dla uczniów, którzy zostali co najmniej dwukrotnymi laureatami zawodów II stopnia lub uczestnikami zawodów III stopnia ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Przyjęte w 1998 roku uchwałą Zarządu Miejskiego zasady promocji uczniów zdolnych wymagały korekty, o którą wnosili dyrektorzy szkół. Dotyczy ona głównie uściślenia okresów na które przyznawane są stypendia dla uczniów oraz ustalania wysokości nagród dyrektora dla uczniów na dany rok szkolny w naszej Gminie. W związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym jest obecnie kompetencja Rady Miejskiej.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 14:36:06)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (26 lutego 2013, 13:44:20)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2355