Uchwała nr 58/03

Uchwała Nr 58 /03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r

w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród Burmistrza dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001r poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 49 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta Nauczyciela ( jednolity tekst Dz. U. Nr 56 z 1997 r. poz. 357 z późniejszymi zmianami )

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Ustalić tryb i kryteria przyznawania nagród Burmistrza dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.

§ 2

Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

§ 3

 1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza Świecia występują:

  1. dyrektor placówki dla nauczyciela zatrudnionego w tej placówce,

  2. Kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania dla dyrektorów placówek.

 2. Wnioski o których mowa w ust. 1 składa się do Ośrodka Oświaty i Wychowania.

 3. Zaopiniowane wnioski przez komisję nagród zostają przekazane Burmistrzowi Świecia do zatwierdzenia.

 4. Komisję o której mowa w ust.3 powołuje Burmistrz Świecia.

 5. W skład komisji nagród o której mowa w ust.3 wchodzą:

  1. Kierownik Ośrodka Oświaty i Wychowania,

  2. nauczyciel – przedstawiciel przedszkoli,

  3. nauczyciel - przedstawiciel szkół podstawowych,

  4. nauczyciel – przedstawiciel gimnazjów

  5. po jednym przedstawicielu działających w placówkach związków zawodowych.

 6. Ustala się zasadę rocznej kadencyjności przedstawicieli placówek w składzie komisji, tak aby po upływie roku przedstawicielem był członek rady pedagogicznej kolejnej placówki.

§ 4

Nagrody Burmistrza Świecia przyznaje się każdego roku w dniu 14 października z okazji Święta Edukacji Narodowej.

§ 5

Nagrodę Burmistrza otrzymują dyrektorzy placówek, którzy otrzymali wyróżniającą ocenę pracy zawodowej.

§ 6

Nauczyciel otrzymuje nagrodę Burmistrza Świecia za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w przypadku uzyskania w ciągu ostatnich trzech lat wyróżniającej oceny pracy zawodowej oraz spełniania co najmniej czterech z następujących kryteriów:

  1. w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej:
   • osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach zewnętrznych,
   • podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów nauczania i wychowania,
   • osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem co najmniej jednego ucznia do udziału w zawodach II stopnia ( okręgowych) lub III stopnia ( centralnych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
   • zajęciem przez co najmniej jednego ucznia lub zespół uczniów I – III miejsca w konkursach, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich i ogólnopolskich,
   • posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
   • na dobrym poziomie przygotowuje i organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,
   • prowadzi znaczącą działalność wychowawczą w klasie, szkole lub placówce,
   • organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
   • prawidłowo organizuje i prowadzi zimowy lub letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
   • osiąga dobre wyniki w pracy resocjalizacyjnej z uczniami.

2) w zakresie pracy opiekuńczej:

   • zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji życiowej,
   • prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży,
   • organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania społecznego wśród dzieci i młodzieży,
   • organizuje udział rodziców w życiu placówki, rozwija formy współdziałania placówki z rodzicami.

§ 7

Wysokość nagrody Burmistrza Świecia jest równa kwocie dwukrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy Karta Nauczyciela oraz ustawy o samorządzie gminnym kompetencją Rady Miejskiej jest ustalenie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza dla dyrektorów i nauczycieli prowadzonych przez Gminę placówek oświatowych za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Propozycja przyjęta w uchwale ustala szczegółowo zasady przyznawania nagród Burmistrza. Określone w uchwale kryteria wprowadzają czytelne reguły przyznawania tych nagród gwarantując im odpowiednią rangę.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez działające w placówkach związki zawodowe.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 14:32:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2030