Uchwała Nr 57/03

Uchwała Nr 57/ 03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r.

w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie od Skarbu Państwa zabudowanej nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 16 na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 litera “a” ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001 Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku z art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 1990r. Nr 32 poz. 191 z późn. zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Wyrazić zgodę na wystąpienie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie nieodpłatnego przejęcia od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 16 oznaczonej jako działka nr 902/1 o pow. 510m2 zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz zespołem garaży murowanych na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie w związku z tym, że do zadań własnych gminy należy gminne budownictwo mieszkaniowe.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Nieruchomość położona w Świeciu przy ul. Sądowej 16 jest w administracji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu od 1959r.

Do 2001r nieruchomość stanowiła własność prywatną. W 2001r. przedmiotowa nieruchomość przeszła na własność Skarbu Państwa na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Świeciu sygn. akt I Ns 305/01. z dnia 4.12.2001r.

W skład nieruchomość wchodzi działka nr 902/1 opow. 510m2, budynek mieszkalny wielorodzinny o 6 lokalach oraz 6 garaży murowanych.

Starostwo Powiatowe wyraziło zgodę na przejęcie na rzecz mienia komunalnego w/w nieruchomości, ponieważ zadaniem statutowym gminy jest gminne budownictwo mieszkaniowe.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 14:30:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2113