Uchwała Nr 56/03

Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 23 z dnia 21 marca 2003r , poz. 462

Uchwała Nr 56/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r.

w sprawie określenia warunków i zasad udzielania osobom fizycznym prawnym i jednostkom organizacyjnym z terenu Miasta i Gminy Świecie pomocy finansowej w związku z wykonaniem instalacji do celów bytowych i grzewczych zasilanych gazem ziemnym, butlowym i ze zbiorników, energią elektryczną, olejem opałowym oraz drewnem i trocinami.

Na podstawie art. 18 ust. 1,w związku z art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) oraz art. 406 ust.7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

W celu zmniejszenia emisji do atmosfery szkodliwych substancji oraz pobudzenia zainteresowania wykorzystania gazu, oleju opałowego, energii elektrycznej drewna i trocin do celów grzewczych i bytowych na terenie gminy wprowadza się następujące zasady udzielania pomocy finansowej.

§ 1

Upoważnionymi do korzystania z pomocy będą:

 1. osoby fizyczne będące właścicielami lub posiadaczami budynków, lokali mieszkalnych stanowiących odrębną własność, najemcy lokali spółdzielczych, komunalnych, zakładowych i innych.

 2. osoby prawne i jednostki organizacyjne posiadające budynki mieszkalne i lokale mieszkalne.

§ 2

 1. Pomoc udzielana będzie na dofinansowanie budowy:

 1. przyłącza gazowego,

 2. wewnętrznej instalacji gazowej na cele bytowe i grzewcze,

 3. przyłącza energoelektryczne o zwiększonej mocy,

 4. urządzeń grzewczych energoelektrycznych wraz z instalacją wewnętrzną,

 5. zbiornika na olej opałowy,

 6. zbiornika na gaz bezprzewodowy,

 7. kotłowni gazowej lub olejowej wraz z instalacją wewnętrzną,

 8. przyłącza cieplnego do ZEC

 9. urządzeń grzewczych z zastosowaniem drewna i trocin

 1. Podstawą udzielanej pomocy będzie wartość stała w wysokości 1.500 zł. Powyższa kwota stanowi 100% dotacji.

 2. Osobom fizycznym i prawnym oraz jednostki organizacyjnym posiadającym budynki lub lokale użytkowe, pomoc będzie udzielana w drodze indywidualnego wniosku rozpatrywanego przez Burmistrza Świecia.

 3. Dotacja za przyłącze gazowe, elektroenergetyczne i cieplne będzie wypłacona w wysokości naliczanej opłaty przyłączeniowej obliczonej przez Zakład Gazowniczy, Zakład Energetyczny i Zakład Energetyki Cieplnej lecz nie wyższej niż wielkości zawarte w § 3.

 4. Pomoc przyznawana będzie według kolejności złożonych wniosków. przy czym okres od wykonania instalacji do złożenia wniosku nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.

 5. Źródłem finansowania pomocy będą środki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 3

Pomoc dla poszczególnych kategorii uprawnionych będzie udzielana w następujących wysokościach:

3.1 Właściciele lub posiadacze budynków jednorodzinnych

Rodzaj zasilania

Cele bytowe %

Cele grzewcze %

Przyłącza lub zbiornik %

 1. gaz ziemny

 2. gaz bezprzewodowy

 3. energia elektryczna

 4. olej opałowy

 5. ciepło z sieci ZEC-u

f) drewno, trociny

60

--

--

--

--

--

100

100

100

100

100

100

150

100

100

100

150

----

3.2 Właściciele mieszkań lub najemcy mieszkań

Rodzaj zasilania

Cele bytowe %

Cele grzewcze %

Przyłącza lub zbiornik %

a) gaz ziemny

b) gaz bezprzewodowy

c) energia elektryczna

d) olej opałowy

e) cieplikiem z ZEC

 

60

--

--

--

--

 

80

80

80

80

80

150

100

100

100

150

3.3 Osoby prawne jednostki organizacyjne i właściciele budynków wielorodzinnych za każde mieszkanie /nie dotyczy nowego budownictwa mieszkaniowego/

Rodzaj zasilania

Cele bytowe %

Cele grzewcze %

Przyłącza lub zbiornik %

 1. gaz ziemny

 2. gaz bezprzewodowy

 3. energia elektryczna

 4. olej opałowy

 5. cieplikiem z ZEC

 

60

--

--

--

--

 

80

80

80

80

80

150

100

100

100

150

§ 4

 1. Właściciele budynków, mieszkań, najemcy mieszkań, zakłady pracy i instytucje, którzy posiadają ekologiczne źródła ogrzewania są nieuprawnione do otrzymania dotacji.

 2. Właściciele budynków, mieszkań, najemcy mieszkań, osoby prawne i jednostki organizacyjne, których obiekty znajdują się przy ulicach, w których znajduje się instalacja gazu ziemnego nie mogą korzystać z dotacji na poniższe źródła ogrzewania:

 • gazem bezprzewodowym

 • olejem opałowym

§ 5

Z pomocy określonej w/w uchwałą mają prawo korzystania osoby, które złożyły wnioski po terminie wejścia w życie uchwały.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

§ 8

Traci moc uchwała Nr 215/2000 Rady Miejskiej z dnia 27 kwietnia 2000r w sprawie określenia warunków i zasad udzielania osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym z terenu miasta i gminy Świecie pomocy finansowej w związku z wykonaniem instalacji do celów bytowych i grzewczych zasilanych gazem ziemnym butlowym i ze zbiorników energią elektryczną olejem opałowym oraz ciepłem z sieci ZEC.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

W celu uaktualnienia podstawy prawnej wynikającej z ustawy o samorządzie gminnym i ustawy Prawo ochrony środowiska jak i rozszerzenia zakresu korzystania z dotacji o urządzenia grzewcze z wykorzystaniem drewna i trocin oraz nowego określenia dotacji za wykonanie przyłącza gazowego.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 14:26:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1994