Uchwała Nr 55/03

Dz. U. Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 23 z dnia 21 marca 2003r, poz. 461

Uchwała Nr 55 / 03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003 r

w sprawie przyjęcia “Szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz w związku
z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 roku
Nr 132 poz. 622 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Przyjąć “Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie” stanowiące załącznik Nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

Tracą moc uchwały:

 1. Nr 273/97 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 6 marca 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad utrzymywania czystości i porządku na terenie gminy

 2. Nr 293/97 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 kwietnia 1997 roku w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr 273/97 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia
  6 marca 1997 roku dotyczącej szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

 3. Nr 303/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 8 marca 2001 roku w sprawie wprowadzenia zmian w “Szczegółowych zasadach utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie” i przyjęcia jednolitego tekstu tych zasad

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący

R a d y  M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Załącznik Nr 1

SZCZEGÓŁOWE ZASADY UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU  NA TERENIE GMINY ŚWIECIE.

REGULAMIN

Rozdz. 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE.

§ 1

art. 1

Postanowienia regulaminu są interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności
z przepisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami) oraz ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628).

art. 2

Regulamin obowiązuje :

 1. właścicieli nieruchomości
 2. zarządców dróg
 3. kierowników placów budowy
 4. osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie
 5. jednostki użytkujące tereny służące komunikacji publicznej
 6. organizatorów imprez kulturalnych i zgromadzeń publicznych
 7. zarządców giełd i targowisk
 8. właścicieli ogrodów i działek położonych na terenach ogrodów działkowych
 9. wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy

art. 3

Regulamin:

 1. ustala wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na nierucho-mościach, terenach użytku publicznego, drogach, parkingach, przystankach, targowiskach itp.

 2. ustala zasady usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości

 3. określa zasady ustalania ilości nieczystości ciekłych oraz częstości ich wywozu

 4. określa obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe i gospodarskie

 5. wyznacza obszary obowiązkowej deratyzacji, narzucając obowiązki na administratorów budynków

 6. określa odpowiedzialność karno – administracyjną za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego regulaminu

§ 2

art. 1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością tj. kierowników budowy, organizatorów imprez kulturalnych
  i zgromadzeń publicznych, zarządców targowisk i giełd oraz innych wytwarzających odpady komunalne

 2. właścicielach nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali - należy przez to rozumieć osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, a w przypadku braku zarządu – właścicieli lokali

 3. odpadach komunalnych – rozumie się odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych

 4. odpadach komunalnych wielkogabarytowych – należy rozumieć odpady komunalne, które nie mogą być umieszczone ze względu na swoje rozmiary
  lub masę w typowych pojemnikach np. wyeksploatowane pralki, meble itp.

 5. nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych (szambach)

 6. firmie wywozowej – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę posiadającego aktualne, wydane przez burmistrza zezwolenie na świadczenie usług komunalnych w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Rozdz. 2

WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
NA NIERUCHOMOŚCIACH.

§ 1

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Art. 1

Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymywania porządku i czystości
oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego nieruchomości przez:

 1. Przygotowanie miejsca do ustawienia pojemników służących do gromadzenia odpadów w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów, z łatwym dostępem dla podmiotów wykonujących usługi wywozowe. Miejsce to musi być nie uciążliwe, w miarę możliwości utwardzone, zabezpieczone przed zbieraniem się wody i błota oraz przed dostępem zwierząt i w miarę możliwości osłonięte zielenią izolacyjną. Jeżeli odpady komunalne gromadzone są w nietypowych pojemnikach, to miejsce ich gromadzenia musi być zadaszone i osłonięte ścianami.

 2. Utrzymywanie w czystości miejsca ustawienia pojemników.

 3. Ponoszenie kosztów przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników

 4. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych tj. w pojemniki lub worki oznaczone symbolem jednostki wywozowej poprzez zakup takich urządzeń lub wydzierżawienie od firmy wywozowej bądź w inny sposób ustalony w drodze umowy z firmą wywozową lub innym podmiotem. .
  Z obowiązku tego zwalnia się właścicieli nie zabudowanych działek budowlanych do czasu rozpoczęcia budowy.

 5. Utrzymywanie pojemników w takim stanie sanitarnym i technicznym, aby korzysta-nie z nich mogło odbywać się bez przeszkód i powodowania zagrożeń dla zdrowia użytkowników oraz co najmniej raz na kwartał dezynfekowanie.

 6. Gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
  w pojemnikach lub workach, o których mowa w pkt 4

 7. Ponoszenie pełnych konsekwencji w przypadku zgromadzenia w pojemniku lub osadniku gnilnym odpadów lub nieczystości ciekłych innych niż komunalne. Konsekwencje te dotyczyć mogą ewentualnych trudności w ciągłości procesów technologicznych na składowisku lub oczyszczalni ścieków.

 8. Usuwanie nieczystości ciekłych z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.

 9. Korzystanie w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z usług świadczonych przez firmy wywozowe.
 10. Udzielanie firmie wywozowej informacji niezbędnych dla ustalenia treści umowy o usuwanie odpadów w sposób zgodny z wymogami Regulaminu (rozdział 4)
 11. Udokumentowanie korzystania z usług określonych w pkt 9 powinno mieć formę umowy i dowodów płacenia za usługi.

 12. Przechowywanie dowodów płacenia za usługi wskazane w pkt 11 za co najmniej trzy ostatnie zlecenia.

 13. W budynkach wielolokalowych winny znajdować się tablice zawierające dane:

 1. adres właściciela lub zarządcy nieruchomości oraz regulamin porządku domowego

 2. numery telefonów pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej, pogotowia energetycznego, wodociągowego

 1. Nieruchomości zabudowane powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny od strony ulicy numerami porządkowymi.

§ 2

UPRZĄTANIE BŁOTA, ŚNIEGU, LODU I INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ Z CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI SŁUŻĄCYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO.

Art. 1

Właściciele nieruchomości albo inne podmioty wskazane ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mają obowiązek niezwłocznego oczyszczania ze śniegu i lodu oraz usuwania błota i innych zanieczyszczeń z chodników, poprzez odgarnięcie w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów (najlepiej przy krawężniku chodnika od strony jezdni) oraz podjęcie działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.

Art. 2

Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu i błota lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię.

Art. 3

Obowiązek określony w art. 1 nie dotyczy chodników, na których pobiera się opłaty z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych.

Art. 4

Obowiązki określone w art. 1 – 2 dotyczą właścicieli nieruchomości bądź innych podmiotów obciążonych obowiązkiem oczyszczania chodników oraz zarządców dróg.

Art. 5

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące
do użytku publicznego mają obowiązek ustawienia na tych terenach i obiektach koszy na śmieci i systematycznego ich opróżniania w sposób nie dopuszczający
do ich przepełnienia.

Art. 6

Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do usuwania nawisów (sopli) lodowych
z okapów, rynien i innych części elewacji.

§ 3

MYCIE I NAPRAWY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH POZA MYJNIAMI

I WARSZTATAMI NAPRAWCZYMI.

Art. 1

Na nieruchomościach lub ich częściach takich jak chodniki, podwórka:

 1. Mycie samochodów może się odbywać jedynie pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzane są do sanitarnej kanalizacji miejskiej lub gromadzone
  w sposób umożliwiający ich usunięcie. W szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do zbiorników wodnych lub do ziemi.

 2. Drobne, doraźne naprawy i regulacje samochodów np. wymiana kół, wymiana świec zapłonowych itp. mogą się odbywać pod warunkiem, że nie powodują powstania nieczystości ciekłych, a powstające odpady są gromadzone w pojemni-kach do tego przeznaczonych.

 3. Zabrania się prowadzenia napraw blacharsko – lakierniczych.

Rozdz. 3

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA DROGACH, PARKINGACH,

PRZYSTANKACH I INNYCH TERENACH.

Art. 1

Utrzymanie czystości i porządku na terenach dróg publicznych należy do:

 1. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddział w Bydgoszczy, Rejon w Świeciu ul. Jesionowa w zakresie utrzymania dróg krajowych;

 2. Zarządu Dróg Wojewódzkich a siedzibą w Żołędowie w zakresie utrzymania dróg wojewódzkich;

 3. Powiatowego Zarządu Dróg z siedzibą w Świeciu w zakresie utrzymania dróg powiatowych;

 4. gminy Świecie w zakresie utrzymania dróg gminnych oraz innych terenów
  i placów komunalnych;

 5. właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania dróg wewnętrznych.

Art. 2

Obowiązek określony w art. 1 nie dotyczy chodników leżących bezpośrednio wzdłuż nieruchomości, oczyszczanych przez właścicieli nieruchomości.

Art. 3

Utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacyjnych należy:

 1. w zakresie komunikacji miejskiej do gminy Świecie;

 2. w zakresie pozostałej komunikacji do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samocho-dowej w Bydgoszczy Sp. z o. o. Placówka Terenowa w Świeciu lub innych podmiotów użytkujących przystanki komunikacyjne.

Art. 4

Utrzymanie czystości i porządku na terenach parkingów i targowisk należy do ich
właścicieli.

Art. 5

Odpowiedzialność za utrzymanie czystości i porządku na imprezach zorganizowanych oraz po ich zakończeniu należy do organizatorów.

Art. 6

Warunkiem uzyskania zezwolenia na zorganizowanie imprezy jest przedstawienie umowy lub oświadczenia firmy wywozowej, które dotyczą sposobu zorganizowania zbiórki odpadów podczas trwania imprezy oraz ich wywozu po jej zakończeniu.

Rozdz. 4

ZASADY USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI.

§ 1

SELEKTYWNA ZBIÓRKA ODPADÓW

Art.1

Wprowadza się obowiązek prowadzenia selektywnej zbiórki następujących odpadów dających się powtórnie wykorzystać:

1. szkło

2. makulatura

3. tworzywa sztuczne

Art. 2

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów wyszczególnionych w art. 1 stosuje się pojemniki lub worki oznaczone następująco:

1. szkło – kolor niebieski

2. makulatura – kolor żółty

3. tworzywa sztuczne – kolor czerwony

Art. 3

Do selektywnej zbiórki odpadów służą:

 1. komorowe pojemniki – na terenach zabudowy wielolokalowej

 2. worki – na terenach pozostałych

oznaczone w sposób określony w art. 2.

Art. 4

Właściciele nieruchomości, którzy prowadzą selektywną zbiórkę wyszczególnionych w pkt 1 odpadów komunalnych nie ponoszą kosztów wywozu niniejszych odpadów.

Art. 5

Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, to muszą być one gromadzone w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 62 poz. 628)

Art. 6

Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, błota, gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej.

Art. 7

Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych (także suchych odpadów roślinnych)

Art. 8

Obowiązki określone w art. 6 i 7 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawianych na drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.

Art. 9

Powstające na terenie nieruchomości odpady roślinne mogą być gromadzone oddzielnie oraz przekazywane do miejsc kompostowania.

Art. 10

Dopuszcza się możliwość kompostowania we własnym zakresie organicznej części odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości:

 1. położonych na terenach wiejskich;

 2. ogrodów i działek położonych na terenach ogrodów działkowych;

 1. gospodarstw rolnych na terenach miejskich.

Kompostowanie odpadów nie może być uciążliwe.

Art. 11

Zabrania się samowolnego spalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.

Art.12

Szczegółowe zasady dotyczące wypalania pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi określa uchwała Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 6 marca 1997 roku Nr 279/97.

Art. 13

Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości w sposób nie utrudniający korzystania z nierucho-mości przez osoby do tego uprawnione i usuwane jak najszybciej w terminach uzgodnionych z firmą wywozową.

§ 2

PARAMETRY URZĄDZEŃ DO GROMADZENIA ODPADÓW

KOMUNALNYCH.

Art. 1

Ustala się pojemność i minimalną ilość pojemników do gromadzenia odpadów dla:

 • budynków jednorodzinnych - nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności co najmniej 100 litrów;

 • budynków wielorodzinnych do 10 lokali – nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności co najmniej 100 litrów na każde dwa mieszkania lub 1 pojemnik o pojemności nie mniejszej niż 1000 litrów;

 • budynków wielolokalowych powyżej 10 lokali, na każde 75 mieszkań pojemnik lub pojemniki o pojemności co najmniej 7000 litrów.

Art. 2

Właściciele pozostałych nieruchomości muszą wyposażyć je w pojemniki
o następujących normatywnych pojemnościach:

 1. dla szpitali, internatów, hoteli, obiektów gastronomicznych itp. nie mniej niż 10 litrów na jedno łóżko lub jedno miejsce konsumpcyjne;

 2. dla szkół, przedszkoli, administracji itp. nie mniej niż 3 litry na osobę;

 3. dla ulicznych punktów małej gastronomii nie mniej niż 1 zbiornik o pojemności co najmniej 100 litrów;

 4. dla targowisk, giełd, imprez sportowych, artystycznych i innych zgromadzeń nie mniej niż 1 zbiornik o pojemności co najmniej 100 litrów na każde 500 osób uczestniczących w imprezie;

 5. dla obiektów handlowych i rzemieślniczych o powierzchni użytkowej:

  - do 1000 m² – na każde 100 m² pojemnik o pojemności co najmniej 100 litrów;

  - powyżej 1000 m² – pojemnik o pojemności co najmniej 1000 litrów;

 6. dla ogrodów działkowych - pojemnik o pojemności co najmniej 1000 litrów;

 7. ustala się, że na drogach publicznych na terenie miasta oraz skupionej zabudowy mieszkaniowej na terenie wiejskim kosze uliczne rozmieszczone będą w odległościach nie większych niż 1 kosz na 0,5 km;

 8. ustala się, że na parkingach, przystankach i zajazdach powinien znajdować się co najmniej 1 kosz uliczny.

Art. 3

Możliwe jest wspólne korzystanie właścicieli kilku nieruchomości z pojemników ustawionych razem.

§ 3

MINIMALNA CZĘSTOTLIWOŚĆ USUWANIA ODPADÓW

KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ORAZ INNYCH TERENÓW

PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO:

Art. 1

Ustala się następujące częstotliwości usuwania odpadów:

 1. z budynków wielorodzinnych i koszy ulicznych – nie rzadziej niż 1 raz na 7 dni;

 2. z budynków jednorodzinnych – nie rzadziej niż raz na 14 dni;

 1. z ogrodów działkowych – w drugim i trzecim kwartale;

 2. z gospodarstw rolnych – nie rzadziej niż raz na kwartał;

 3. z miejsc zgromadzeń publicznych, targowisk, giełd, imprez sportowych
  i artystycznych itp. – codziennie lub nie później niż do 12 godzin od zakończenia imprezy;

f) z obiektów i nieruchomości pozostałych – nie rzadziej niż raz na 14 dni.

§ 4

ZASADY GOSPODAROWANIA Z ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI POWSTAJĄCYMI

NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI.

art. 1

Zasady pozbywania się odpadów niebezpiecznych powstających na terenie nieruchomości regulują następujące akty prawne:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628
  ze zmianami)

 • ustawa z dnia 11 maja 2001 r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
  (Dz. U. Nr 63, poz. 638)

 • ustawa z dnia 11 maja 2001 r o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zmianami)

Rozdz. 5

ZASADY USTALANIA ILOŚCI NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI ICH WYWOZU

Art. 1

Ilość odprowadzanych nieczystości ciekłych określa się wg wskazań urządzeń pomiarowych.

Art. 2

W przypadku braku urządzeń pomiarowych ilość odprowadzanych nieczystości ciekłych przyjmuje się jako równą ilości wody pobranej z publicznych, własnych i innych źródeł wody lub określonej w umowie.

Art. 3

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazania wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody.

Art. 4

W przypadku, gdy część pobranej wody zużywana jest bezpowrotnie (np. proces technologiczny, hodowla, podlewanie roślin itp.) ilość powstających nieczystości ciekłych ustala się w oparciu o bilans wody pobranej i wody zużytej bezpowrotnie.

Art. 5

Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych z osadników gnilnych (szamb) uzależnia się od ich pojemności, ilości zużytej wody (z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody) oraz zgodnie z rozdz. 2 § 1 art. 1 pkt 8.

Rozdz. 6

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA

Art.1

Właściciele zwierząt zobowiązani są do zapewnienia im opieki i humanitarnych
warunków życia.

Art. 2

Utrzymywanie zwierząt nie może być uciążliwe i niebezpieczne.

Art. 3

Właściciele i opiekunowie zwierząt zobowiązani są do usuwania z miejsc publicznych pozostawionych przez nie odchodów.

Art. 4

Właściciele i opiekunowie psów zobowiązani są do:

 1. nie pozostawiania zwierząt bez dozoru, jeśli zwierzę nie jest należycie uwiązane, nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się zwierzęcia

 2. stosowania smyczy podczas wyprowadzania ich na tereny publiczne oraz kagańca dla psów ras średnich i dużych

 3. nie wprowadzania ich na tereny cmentarzy, miejsc Pamięci Narodowej, placów zabaw, piaskownic dla dzieci, plaż, boisk i innych terenów o podobnym charakterze

 4. poddawania ich regularnym szczepieniom ochronnym

 5. zawiadomienia służb weterynaryjnych o podejrzeniu zachorowania psa
  na chorobę zakaźną

 6. zapewnienia odosobnienia psa podejrzanego o chorobę zakaźną

 7. stosowania zakazu szczucia psów lub doprowadzania ich do stanu w którym pies może stać się niebezpieczny dla człowieka lub zwierzęcia

 8. przewożenia zwierząt środkami komunikacji publicznej tylko na zasadach ustalonych przez przewoźnika;

 9. nie wprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej, placówek handlowych lub gastronomicznych, jeżeli zakaz taki wynika z wyraźnego oznakowania dokonanego przez właścicieli nieruchomości (placówki lub obiektu)

Art. 5

Posesje gdzie przebywają psy ras mogących stworzyć zagrożenie lub psy agresywne powinny być opatrzone estetyczną i czytelną tabliczką z informacją “UWAGA PIES”.

Art. 6

Zwolnienie psa ze smyczy jest dozwolone jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko w wypadku, gdy posiadacz psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

Art. 7

Psy bezpańskie oraz pozostawione bez dozoru będą okresowo wyłapywane
i przewożone do punktu czasowego przetrzymywania zwierząt znajdującego się
na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Art. 8

Zakazuje się utrzymywać zwierzęta gospodarskie na terenach skupionej zabudowy mieszkaniowej w mieście, w nieruchomościach nie będących gospodarstwami rolnymi.

Art. 9

W przypadku zaistnienia problemu pozbycia się padłej zwierzyny należy w terminie do 18 godzin od padnięcia zwierzęcia dokonać zgłoszenia do zakładu utylizacji posiadającego stosowne zezwolenie na świadczenie tego typu usług

Rozdz. 7

WYZNACZA SIĘ OBSZARY OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI (ODSZCZURZANIA).

Art. 1

Teren Składowiska Odpadów Komunalnych w Sulnówku.

Art. 2

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, ogólnospławna, sieci ciepłownicze i korytarze piwniczne na terenie gminy Świecie.

Art. 3

Ustala się, że deratyzacja na wymienionych w art. 1 i art. 2 obszarach przeprowa-dzana będzie dwa razy do roku: w okresie wiosennym i jesiennym.

Art. 4

Termin przeprowadzania deratyzacji zostanie uzgodniony z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Świeciu

Art. 5

Mieszkańcy gminy powiadomieni zostaną o szczegółowym terminie przeprowadzania deratyzacji drogą obwieszczeń.

Art. 6

W przypadku zgłoszenia obecności gryzoni pomimo przeprowadzenia deratyzacji właściciel nieruchomości zostanie ponownie wezwany do jej przeprowadzenia.

Art. 7

Narzuca się obowiązek składania sprawozdań na wniosek Urzędu Miejskiego
z przeprowadzonej dwa razy do roku deratyzacji. Obowiązek ten dotyczy właścicieli nieruchomości wielorodzinnych.

Art. 8

W związku z prowadzoną deratyzacją właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

 1. gruntownego oczyszczenia terenu z nagromadzonych nieczystości przed rozpoczęciem deratyzacji

 2. szczególnego przestrzegania czystości na terenie nieruchomości w trakcie akcji;

 3. zabezpieczenia miejsc wyłożenia trutki przed dostępem dzieci i zwierząt domowych

 4. utrzymania w zamknięciu zwierząt i ptactwa domowego w okresie akcji

Rozdz. 8

KONTROLA NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE

PRZESTRZEGANIA POSTANOWIEŃ REGULAMINU.

Do przeprowadzenia kontroli nieruchomości upoważnieni są funkcjonariusze Straży Miejskiej w Świeciu oraz upoważnieni przez Burmistrza pracownicy Urzędu Miejskiego w Świeciu.

Rozdz. 9

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNO – ADMINISTRACYJNA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI I JEDNOSTEK WYWOZOWYCH.

Sankcjonowanie naruszeń obowiązków zawartych w niniejszym Regulaminie toczy się według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia – zgodnie z art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami) – czyny tego rodzaju są zagrożone karą grzywny.

UZASADNIENIE

Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1996 roku Nr 132 poz. 622 ze zmianami) dokonała sprecyzowania zakresu i treści jednego z istotniejszych zadań własnych gminy, jakim jest utrzymanie czystości i porządku. “Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świecie” mają charakter “przepisów gminnych”, które obowiązują wszystkich korzystających z terenów będących własnością gminy.

Pierwotny tekst “Szczegółowych zasad...” został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej
Nr 273/97 w dniu 6 marca 1997 roku, ze zmianami wprowadzonymi uchwałami Rady Miejskiej Nr 293/97 z dnia 24 kwietnia 1997 roku oraz Nr 303/01 z dnia 8 marca 2001 roku, kiedy ustalono nowy, jednolity tekst “Zasad...”.

W związku z wejściem w życie kluczowych ustaw zawierających przepisy dot. prawa ochrony środowiska tj.:

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 ze zmianami) - weszła w życie dnia 1 października 2001 roku

 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628
  ze zmianami) - weszła w życie dnia 1 października 2001 roku

 • ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100 poz. 1085 ze zmianami)

 • ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638) – weszła w życie dnia 1 stycznia 2002 roku

 • ustawa z dnia 11 maja 2002 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639 ze zmianami) – weszła w życie dnia
  1 stycznia 2002 roku

konieczne było wprowadzenie szeregu zmian w przepisach gminnych. Niniejsze zmiany polegają przede wszystkim na usystematyzowaniu, ujednoliceniu pojęć i definicji, jakie pojawiły się w w/w aktach prawnych. Zmiany te przyczynią się do efektywniejszego restrukturyzowania i modernizowania gospodarki komunalnej w gminie, w zakresie spraw podlegających regulacji w niniejszej uchwale.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 14:17:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2042