Uchwała Nr 54/03

Uchwała Nr 54/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r.

w sprawie utworzenia Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej ,,Gniazdo’’w Świeciu.

Na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591ze zmianami) w związku z art. 10 ust.2 pkt 1a ustawy z dnia 29 listopada 1990r o pomocy społecznej(jednolity tekst Dz. U. z 1998r Nr 64, poz. 414 ze zmianami)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Utworzyć Świetlicę Profilaktyczno -Wychowawczą ,, Gniazdo’’ jako jednostkę organizacyjną Gminy.

§ 2

1. Świetlicę tworzy się dla dzieci i młodzieży zagrożonej patologią społeczną, z zaburzeniami zachowania, objawami niedostosowania społecznego, zagrożonych uzależnieniami i wychowujących się w warunkach niekorzystnych dla ich rozwoju.

2. Zadaniem Świetlicy jest stworzenie dzieciom i młodzieży możliwości spędzania wolnego czasu, warunków i udzielenie pomocy w odrabianiu lekcji z nastawieniem na oddziaływanie profilaktyczno-wychowawcze.

§ 3

Działalność Świetlicy prowadzona będzie w oparciu o regulamin nadany przez Burmistrza Świecia.

§ 4

Utworzona jednostka organizacyjna przejmuje funkcje i zadania realizowane dotychczas przez jednostkę powołaną na mocy uchwały Nr 403/98 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 czerwca 1998 r w sprawie utworzenia Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Świeciu.

§ 5

Traci moc uchwała Nr 403/98 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 czerwca 1998r w sprawie utworzenia Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Świeciu oraz uchwała Nr 271/2000 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 2 listopada 2000r w sprawie przyjęcia statutu Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Świeciu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2003.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e :

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminą zadania o charakterze obowiązkowym, do których zalicza między innymi organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i klubów środowiskowych dla dzieci.

W związku z powyższym możliwe jest utworzenie Świetlicy w oparciu o ustawę o pomocy społecznej. Funkcjonowanie Świetlicy w oparciu o ustawę o systemie oświaty nakłada dużo formalnych obowiązków, które krępują działalność takiej jednostki jak Świetlica Profilaktyczno – Wychowawcza.

W związku z powyższym funkcjonowanie jej w oparciu o ustawę o pomocy społecznej pozwoli na skuteczniejsze wypełnianie statutowych zadań i obowiązków gminy.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 14:12:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2227