Uchwała Nr 52/03

Uchwała Nr 52/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2002r.

o planie pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2003 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) oraz § 30 ust. 1 Statutu Gminy Świecie ( Dz.U. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2002r Nr 38, poz. 707 )

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Przyjąć plan pracy Rady Miejskiej w Świeciu na 2003 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza Przewodniczącemu, wiceprzewodniczącemu Rady Miejskiej , komisjom i Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

 

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 52 /03

Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2003r

P l a n p r a c y

Rady Miejskiej w Świeciu na 2003 rok

I. Zagadnienia i terminy:

IV Sesja m – c styczeń

 1. Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej na 2003 rok.

 2. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

V Sesja m – c luty

 1. Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady.

 2. Informacja o aktualnej sytuacji w Zakładzie Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Świeciu.

 3. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

VI Sesja m – c marzec

 1. Stan bezpieczeństwa w gminie.

 2. Informacja prezesa Zarządu Miejsko – Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych po odbytych zebraniach sprawozdawczych.

 3. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

VII Sesja m – c kwiecień

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Świecie za rok 2002.

 2. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

 3. Sytuacja w gminie przed referendum w sprawie przystąpienia do UE.

VIII Sesja m – c maj

 1. Uroczysta Sesja z okazji Dnia Samorządu w wyremontowanym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji z udziałem zaproszonych gości.

IX Sesja m – czerwiec

 1. Informacja o aktualnej sytuacji w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Świeciu.

 2. Informacja o aktualnej sytuacji z Zakładzie Energetyki Cieplnej po sezonie grzewczym.

 3. Informacja o wypoczynku letnim dzieci i młodzieży Gminy Świecie w 2003r.

 4. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

X Sesja m – c sierpień

 1. Informacja Burmistrza o realizacji budżetu Gminy Świecie za I półrocze 2003 roku.

 2. Przyjęcie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących budżetowi.

 3. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

XI Sesja m- c wrzesień

 1. Problem zjawisk patologicznych i uzależnień wśród dzieci i młodzieży.

 2. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

XII Sesja m – c październik

 1. Sytuacja w zakresie lecznictwa i opieki zdrowotnej ze sprawozdaniem z Miejsko – Gminnej Przychodni.

 2. Sprawozdanie przewodniczących stałych komisji z dotychczasowej działalności.

 3. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

XIII Sesja m – c listopad

 1. Sprawozdanie przewodniczącego po rocznej działalności Rady.

 2. Sytuacja rodzin najuboższych, wielodzietnych w Gminie Świecie – zakres opieki socjalnej nad nimi i różnych form pomocy dla nich.

 3. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

XIV Sesja m – c grudzień

 1. Przyjęcie budżetu Gminy Świecie na 2004 rok.

 2. Projekty innych uchwał wymagających akceptacji Rady.

II. Działalność komisji Rady Miejskiej zgodna z planami pracy oraz

przyjętym planem pracy Rady Miejskiej na 2003 rok.

III. Posiedzenia z przewodniczącymi komisji i wiceprzewodniczącym

Rady oraz przewodniczącymi Klubów Radnych – w miarę potrzeb

nie mniej niż raz w kwartale w celu omówienia spraw wynikających

poza przyjętym planem pracy.

U z a s a d n i e n i e.

W związku z § 30 ust 1 Statutu Gminy Świecie – sesje Rady Miejskiej zwoływane są w terminach ustalonych w planie pracy Rady.

Plan pracy na 2003 rok Rada Miejska przyjęła jednogłośnie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 14:00:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2086