Uchwała Nr 49/03

Uchwała Nr 49 /03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r.

w sprawie powołania radnego p. Tadeusza Zawiasińskiego w skład Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 a ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami )

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

Powołać radnego p. Tadeusza Zawiasińskiego w skład Komisji Rewizyjnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

W związku ze zmianami w składach osobowych komisji Rady, radny p. Tadeusz Zawiasiński wyraził zgodę na powołanie jego do Komisji Rewizyjnej.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 13:53:25)

Ostatnia zmiana: Magdalena Jażdżewska (Biuro Rady Miejskiej) (26 lutego 2013, 14:01:09)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1806