Uchwała Nr 48/03

Uchwała Nr 48/03

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 30 stycznia 2003r

o wyborze przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 ze zmianami )

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

Wybrać radnego p. Zdzisława Plewę na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

 

U z a s a d n i e n i e.

W związku ze zmianami w składach osobowych Komisji Rady, Klub Radnych Obywatelskiego Porozumienia Samorządowego proponował, aby funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej objął radny p. Zdzisław Plewa.

Rada jednogłośnie podjęła uchwałę w przedmiotowej sprawie.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (30 stycznia 2003)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 09:34:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1876