Uchwała Nr 45/02

Uchwała Nr 45/02

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 grudnia 2002r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d, e i pkt. 10 oraz art. 51, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)

  • art. 109, 116, 120, 122, 124, 128, 134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami)

  • art. 87, 88 i 88h pkt 3 i 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994r. Nr 49, poz. 196 z późn. zmianami)

  • uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 462/02 z dnia 29 sierpnia 2002r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

1. Uchwala się budżet Gminy Świecie na rok kalendarzowy 2003.

2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości - 54.481.869,- zł

w tym:

- dochody z podatków i opłat lokalnych - 19.776.000,- zł

- udziały w podatkach - 13.500.000,- zł

- dotacje celowe - 4.102.090,- zł

- subwencja ogólna - 13.697.057,- zł

- dochody z majątku Gminy - 1.725.000,- zł

Szczegółowy podział dochodów w/g pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera zał. nr 1.

3. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości - 54.981.869,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

a) wydatki bieżące - 46.980.369,- zł

- wynagrodzenia i pochodne - 22.468.870,- zł

- dotacje celowe - 4.183.200,- zł

- wydatki na obsługę długu Gminy wg załącznika Nr 9 - 1.250.000,- zł

- wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń - 1.700.000,- zł

b) wydatki majątkowe - na finansowanie inwestycji - 8.001.500,- zł

4. Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 500.000,- zł zostanie pokryty pożyczką

preferencyjną z WFOŚiGW.

5. Przyjmuje się plan finansowy zadań zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7,

w tym:

dochody - 3.303.610,- zł

wydatki - 3.303.610,- zł

6. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów gminy

na rok 2003 zgodnie z załącznikiem Nr 3 , który wykazuje:

nowo zaciągnięte kredyty - 500.000,- zł

zaplanowane zaoszczędzone środki - 2.400.000,- zł

oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości - 2.400.000,- zł

7. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości

co stanowi 0,36% planu dochodów - 200.000,- zł

8. Określa się wydatki majątkowe w wysokości - 8.643.500,- zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:

  • wydatki majątkowe z budżetu - 8.001.500,- zł

  • wydatki majątkowe z GFOŚiGW - 642.000,- zł

9. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości - 300.000,-zł

 

§ 2

Przyjmuje się plany finansowe zakładu budżetowego i środków specjalnych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3

Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003 w wysokości 1.800.000,-zł w tym na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę 642.000,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4

Wyodrębnia się środki w budżecie do dyspozycji rad sołeckich w wysokości
220.970,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5

Przyjmuje się informację o szacunkowym stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2002r. zgodnie z załącznikiem Nr 10

- wartość gruntów - 55.956.000,- zł

- wartość obiektów - 52.553.000,- zł

§ 6

Ustala się prognozę kwoty długu dla gminy Świecie na lata 2002 - 2005 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7

1. Ustala się kwotę 1.000.000,- zł, do której Burmistrz Świecia może udzielać

pożyczek i poręczeń w 2003 roku.

2. Określa się maksymalną kwotę 3.000.000,- zł, do której Burmistrz Świecia może

samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2003.

3. Określa się maksymalną wysokość, do której Burmistrz Świecia może zaciągać

krótkoterminowe kredyty i pożyczki na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku

budżetowego 2003 do wysokości 1.000.000,- zł

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków bieżących i inwestycyjnych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2003 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 09:20:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1769