Uchwała Nr 44/02

Uchwała Nr 44/02

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 grudnia 2002 r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym Rady Miejskiej

Na podstawie art. 25 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 151, poz.1720)

R a d a M i e j s k a

uchwala :

§ 1

Ustalić dla radnych Rady Miejskiej w Świeciu zwrot kosztów przejazdu w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy Świecie w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów przez stawkę za 1 kilometr przebiegu w wysokości :

  1. 0,4690 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika do 900 cm3,
  2. 0,7519 zł dla samochodu o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Podróżą służbową jest wykonywanie przez radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, określonego przez Przewodniczącego Rady, poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Rady.

W poleceniu wyjazdu służbowego, Przewodniczący Rady określi termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej, a także środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej.

Sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym ujęte zostały w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000 roku

Na wniosek radnego Przewodniczący Rady może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym nie będącym własnością Gminy. W tym przypadku zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu określa Rada Miejska.

Do sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnych poza granicami kraju stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące szczegółowych zasad ustalania oraz wysokości należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 09:08:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2110