Uchwała Nr 43/02

Uchwała Nr 43/02

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Świeciu.

Na podstawie art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z § 3 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy
(Dz. U. Nr 61, poz. 710).

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Ustalić wypłatę diety w formie miesięcznego ryczałtu.

§ 2

Jako podstawę do rozliczenia diety przyjąć 75% półtorakrotnej kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz zmianie niektórych ustaw.

§ 3

Wysokość diet dla poszczególnych radnych uzależnić od pełnionej funkcji:

a) Przewodniczący Rady Miejskiej - 100% podstawy określonej w § 2

b) Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej - 60% podstawy określonej w § 2

c) przewodniczący komisji stałych i doraźnych

Rady Miejskiej - 50% podstawy określonej w § 2

d) zastępcy przewodniczących komisji stałych

i doraźnych Rady Miejskiej - 45% podstawy określonej w § 2

e) radni Rady Miejskiej - 40% podstawy określonej w § 2

§ 4

  1. Dieta zostaje obniżona za nieobecność na każdym posiedzeniu Rady lub komisji, której radny jest członkiem w wysokości:

    a) 30% za nie usprawiedliwioną nieobecność.

  2. Usprawiedliwienia nieobecności dokonuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2003r.

§ 7

Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Nr 261/2000 z dnia 31 sierpnia 2000r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zasad wypłacania diet dla radnych Rady Miejskiej w Świeciu.

Przewodniczący

R a d y  M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

 

U Z A S A D N I E N I E

Uregulowania prawne wynikające z tzw. “ustawy kominowej” ustaliły maksymalną wysokość diet jaka może być przyznana radnym.

Maksymalna wysokość diet zgodnie z tymi przepisami nie może przekroczyć w ciągu miesiąca półtarakrotnosci kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.

Ponadto Rada Ministrów określiła w Rozporządzeniu z dnia 26 lipca 2000r. maksymalną wysokość diet przysługującą radnemu gminy, uwzględniając liczbę mieszkańców. Dla naszej Gminy czyli od 15 tyś. do 100 tyś. mieszkańców dieta
w ciągu miesiąca ustalona została w wysokości 75% maksymalnej diety przysługującej radnemu.

Wysokość diet miesięcznych została zróżnicowana w zależności od funkcji pełnionej przez poszczególnych radnych. Wysokość diet będzie ulegała zmianie wraz ze zmianą wysokości kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej.

Kwota bazowa na 2002 rok określona została w ustawie budżetowej i wynosi 1.603,56zł. Maksymalna dieta dla radnych naszej Gminy wynosi 1.804,-zł.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 09:00:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2564