Uchwała Nr 42/02

Uchwała Nr 42/02

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 grudnia 2002r.

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Świecia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591
z późn. zmianami), art. 4 pkt. 1 i art. 20 ust 2 ustawy o pracownikach samorządowych
(t.j. Dz. U. Nr z 2001 Nr 142, poz. 1593) oraz na podstawie § 3, § 6 i § 7 ust 1 - 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61 poz. 707)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§ 1

Ustalić wynagrodzenie dla Burmistrza Świecia wg następujących składników:

  • wynagrodzenie zasadnicze w wysokości górnej granicy XXI kategorii zaszeregowania,

  • dodatek funkcyjny w/g górnej 9 stawki dodatku funkcyjnego,

  • dodatek za wieloletnią pracę w wysokości odpowiadającej procentowemu wskaźnikowi aktualnego stażu pracy,

  • dodatek specjalny w wysokości 2010,-zł, to jest 31,9% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego na okres 1 roku tj. 01.12.2002r. do 30.11.2003r.

§ 2

Składniki wynagrodzenia określone w §1 ulegają zwiększeniu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów ustalającym nowe tabele wynagrodzeń pracowników samorządowych oraz z chwilą osiągnięcia wyższego stażu pracy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Świeciu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2002r.

§ 5

Traci moc Uchwała Nr 373/01 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18 października 2001r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Świeca.

 

 

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U Z A S A D N I E N I E

Podstawą dla Rady Miejskiej przy ustaleniu wysokości płacy Burmistrza jest Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin.

Maksymalne wynagrodzenie określone przez tzw. “ustawę kominową” dla Burmistrza może zostać ustalone w 2002r. do wysokości 11.224,92 zł.

Proponuje się ustalenie wynagrodzenia Burmistrza Świecia w wysokości 9.221,-zł zgodnie ze składnikami podanymi w niniejszej uchwale, które wynoszą:

  • wynagrodzenie zasadnicze - 4.530,- zł

  • dodatek funkcyjny - 1.775,- zł

  • dodatek za wysługę lat - 906,- zł

  • dodatek specjalny na rok - 2.010,- zł.

Dodatek specjalny przyznany jest z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych, wykonywania zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności na czas jednego roku.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 08:53:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2220