Uchwała Nr 41/02

Uchwała Nr 41/02

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 27 grudnia 2002

w sprawie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Miasta Świecia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.5 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1591) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( jednolity tekst Dz. U. Nr.15 z 1999r. poz.139 z późniejszymi zmianami Dz. U. 1999r. Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz.1279, 2000r. Nr 12 poz.136, Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, 2001r. Nr 5 poz. 42. Nr 14 poz. 1804, 2002r. Nr 25 poz.253)

R a d a M i e j s k a

uchwala:

§1

Opracować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu Miasta Świecia.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                Przewodniczący

                                                   R a d y M i e j s k i e j

                                                       Jerzy Wójcik

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 1999r Nr 15, poz.139 ze zmianami ) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w dniu wejścia w życie ustawy, traci moc po upływie 8 lat od dnia jej publikacji.

Jeżeli Rada Gminy uchwali Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego i przystąpi do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo jego zmiany, plan o którym mowa wyżej zachowuje ważność w granicach objętych uchwałą, do czasu uchwalenia nowego planu , jednak nie dłużej niż 9 lat od dnia wejścia w życie ustawy.

Ponieważ Gmina Świecie posiada opracowane Studium Uwarunkowań i Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego pozwoli to na przedłużenie ważności o 1 rok obecnie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Magdalena Jasińska (17 lutego 2004, 08:49:47)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (17 lutego 2004, 09:46:45)
Zmieniono: zmiana numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2288