Uchwała Nr 39/02

Uchwała Nr 39 /02

R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia 27 grudnia 2002r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Sulnowo dla działek nr 81, 80/2, 27/1, 27/2, 26, 20/1, 20/2, 19/1, 19/2, 19/7, 19/10, 18, 18/1, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 16, 15, 12/1, 12/2, 11/1, 11/2, 10/1, 10/2, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 8/1, 8/2, 7/1, 6,5,4 oraz części działki 7/2.

                                                               Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu  przestrzennym ( tekst jednolity -Dz. U. z 1999 r NR 15, poz. 139, Nr41, poz.412 i Nr 111, poz. 1279,  z 2000r. Nr 12, poz. 136,  Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz.1268 oraz z 2001r -  Nr 5, poz.42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz.1804,  z 2002 r  -Nr 25, poz. 253) , art. 18 ust. 2 , pkt.5 ustawy z dnia 08 marca  1990r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst- z 2001 r, Dz. U. Nr 142 poz. 1591,zm:Dz.U.2002r, Nr.23, poz.220, Nr. 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984.), uchwały nr 329/01 Rady Miejskiej w  Świeciu z dnia 24 maja 2001r, uchwały nr 375/01 Rady Miejskiej w  Świeciu z dnia 18 października 2001r.

R a d a   M i e j s k a
uchwala :

Rozdział I

§ 1

 Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Sulnowo
 dla działek nr 81, 80/2, 27/1, 27/2, 26, 20/1,20/2, 19/1, 19/2, 19/7, 19/10, 18, 18/1, 17, 17/1,17/2, 17/3,16, 15, 12/1, 12/2, 11/1, 11/2, 10/1, 10/2, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 8/1, 8/2, 7/1, 6,5,4, części działki 7/2. - w granicach określonych na rysunku planu w skali 1:5000 stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


Rozdział II
Przepisy ogólne

§ 2 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu  jest:
1) określenie zasad zagospodarowania terenów oraz stworzenie podstaw prawnych do prowadzenia działalności realizacyjnej na obszarze objętym planem,
2) umożliwienie podjęcia działalności inwestycyjnej w zakresie budownictwa przemysłowego
       i rzemiosła, przy jednoczesnej minimalizacji wzajemnych konfliktów,
3) określenie zasad obsługi terenów objętych planem w zakresie infrastruktury technicznej,
4) określenie zasad tymczasowego zagospodarowania terenów,
5) ochrona gminnych  interesów publicznych w zakresie komunikacji drogowej i  sieciowego uzbrojenia terenu.

§ 3

 Integralnymi elementami planu są:
1) tekst planu,
2) załącznik graficzny nr1- rysunek planu w skali 1:1000,
3) załącznik graficzny nr2 - wyciąg z planu ogólnego gminy Świecie z przedstawionym zakresem obszarowym wprowadzanych zmian,
4) załącznik graficzny nr3 - wyciąg ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świecie z przedstawionym zakresem obszarowym wprowadzanych zmian.

§ 4

Ustalenia planu obok przepisów szczegółowych stanowią podstawę do wydawania decyzji indywidualnych, dotyczących terenów:
a) objętych uchwałą- jako podstawa prawna.

§ 5

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały mowa jest o:
1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miasta,
2) planie - należy przez to rozumieć ustalenia niniejszego  planu,
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały ,
4) przepisach obowiązujących i szczególnych - należy przez to rozumieć wszystkie aktualnie obowiązujące ustawy i przepisy wykonawcze do tych ustaw regulujące zasady  kształtowania przestrzeni oraz ochrony jej poszczególnych elementów,
5) gestorach sieci - należy przez to rozumieć wyspecjalizowane podmioty będące właścicielami lub zarządcami poszczególnych sieci  i urządzeń - upoważnione do określania warunków ich użytkowania ,
6) infrastrukturze technicznej- należy przez to rozumieć drogi (w rozumieniu ustawy o drogach) oraz przewody i urządzenia do przesyłu ścieków, wody, gazu, energii elektrycznej, przewody
       i urządzenia łączności,
7) terenie- należy przez to rozumieć teren o określonym przeznaczeniu i zasadach zagospodarowania, który został wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i jest określony symbolem i tekstem planu,
8) przeznaczeniu podstawowym- należy przez  to rozumieć takie przeznaczenie , które winno przeważać na danym terenie określonym liniami rozgraniczającymi,
9) przeznaczeniu uzupełniającym- należy przez  to rozumieć  przeznaczenie inne niż podstawowe, które uzupełnia i wzbogaca przeznaczenie podstawowe i nie jest z nim w sprzeczności,
10) nieuciążliwym charakterze działalności- należy przez  to rozumieć działalność, która nie powoduje uciążliwości dla środowiska lub osób trzecich, a w szczególności: hałasu, wibracji, zakłóceń elektrycznych, promieniowania, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
11) obszarze zorganizowanej działalności inwestycyjnej- należy przez  to rozumieć obszar, na którym działalność inwestycyjna oparta jest o jeden , obejmujący cały obszar projekt zagospodarowania terenu, a przewidywane do realizacji obiekty posiadają jednolity charakter zabudowy,
12) nieprzekraczalnej linii zabudowy- należy przez  to rozumieć linię przed którą nie mogą być usytuowane ściany projektowanych obiektów kubaturowych ( z wyjątkiem elementów architektonicznych, takich jak: balkony, wykusze, gzymsy, dachy, podokienniki i inne detale architektoniczne),


13) liniach orientacyjnych- należy przez  to rozumieć linię, których przebieg może być zmieniony, jeżeli będzie to uzasadnione strukturą własności terenu lub projektem zagospodarowania terenu -o ile z treści planu nie wynika inaczej. Zmiana przebiegu linii orientacyjnych nie może powodować ograniczeń w realizacji podstawowego przeznaczenia terenu ograniczonego taką linią ( w szczególności w odniesieniu do terenów o funkcji komunikacyjnej),
14) tymczasowym sposobie zagospodarowania terenu- należy przez  to rozumieć dopuszczenie czasowej  lokalizacji na określonym terenie funkcji innej niż wyznaczona w planie-
       na zasadach opisanych w postanowieniach szczegółowych dla danego terenu.

§ 6

Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami
planu przy określeniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu :
1) granice terenu objętego opracowaniem,
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania - ściśle określone i orientacyjne,
3) linie podziału terenu na działki budowlane- ściśle określone i orientacyjne,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
5) linie strefy "B" i "W" ochrony konserwatorskiej,
6) linia strefy chronionego krajobrazu,
7) symbole identyfikacyjne i przeznaczenie terenu określonego liniami rozgraniczającymi,
8) tereny przeznaczone na cele publiczne  ( oznaczone gwiazdką w tekście i na rysunku planu),

§ 7

Ustala się następujące ogólne zasady zagospodarowania dotyczące całego obszaru
objętego planem, które służyć mają zapewnieniu prawidłowych funkcjonalnych
i przestrzennych  powiązań pomiędzy tym terenem i obszarem gminy, a także pomiędzy poszczególnym  jednostkami strukturalnymi :
1) Tereny objęte planem przeznacza się pod:
a) lokalizację obiektów przemysłowych, rzemiosła i usług z towarzyszącym budownictwem mieszkaniowym jednorodzinnym,               
b) lokalizację dróg oraz infrastruktury technicznej dla obsługi terenów projektowanej zabudowy ,
2) Ustala się zakaz lokalizacji funkcji sprzecznych z przeznaczeniem terenu,
3) dla części terenu objętego planem- oznaczonego na rysunku planu- ograniczenia wynikające
       z jego lokalizacji w strefie "B" ochrony konserwatorskiej, polegające na obowiązku
       uzgadniania nowych inwestycji kubaturowych, przebudowy istniejących obiektów
        kubaturowych z terenową Państwową Służbą Ochrony Zabytków, a także obowiązku
        zapewnienia przez inwestora nadzoru archeologicznego nad całością prac ziemnych,
4) Dla części terenu objętego planem, zlokalizowanego w strefie "W" ochrony konserwatorskiej wymaga się:
a) zapewnienia stałego nadzoru archeologicznego w czasie prowadzenia robót ziemnych,
b) w przypadku natrafienia w trakcie robót ziemnych na obiekty zabytkowe należy przerwać prace, zawiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz zastosować się do jego nakazów i zakazów,
c) uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie wydawania  decyzji
      o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzji o pozwoleniu budowlanym
      dla wszystkich planowanych inwestycji,
5) Dla części terenu objętego planem, zlokalizowanego  w Świeckim Obszarze Chronionego Krajobrazu obowiązuje zakaz:
- lokalizowania nowych obiektów zaliczanych do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, z wyjątkiem inwestycji realizujących cele publiczne,
- lokalizacji budownictwa letniskowego poza miejscami wyznaczonymi w miejscowym  planie zagospodarowania przestrzennego,
-  utrzymywania otwartych rowów i zbiorników ściekowych,
- dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody
      i zrównoważone wykorzystanie gruntów rolnych i leśnych,
- lokalizacji ośrodków chowu , hodowli- posługujących się metoda bezściółkową,
- umieszczania tablic reklamowych poza obszarami zabudowanymi,
- likwidowania zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych,
- wydobywania skał, minerałów, torfu oraz niszczenia gleby,
- wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem obiektów związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym,
           Powyższe zakazy  nie dotyczą zadań realizowanych na rzecz obronności i 
           bezpieczeństwa Państwa,
6) dla całego terenu objętego planem - zachowanie odległości projektowanej zabudowy od linii rozgraniczających ulic sąsiadujących z tą zabudową  według ustaleń szczegółowych i rysunku planu,
7) dla całego terenu objętego planem- podział terenu na działki budowlane według rysunku planu,
8) dla całego terenu objętego planem - dla terenów przemysłowych i rzemieślniczych- dopuszczenie zabudowy usługowo- handlowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
      ( do 2 mieszkań) związanych z funkcją podstawową  na tej samej działce budowlanej,
9)  -w zakresie infrastruktury technicznej :
a) kanalizacja sanitarna -odprowadzenie ścieków sanitarnych w oparciu o gminny system kanalizacji sanitarnej. Projektowane wykonanie sieci kanalizacji ściekowej na warunkach określonych przez gestora tych sieci,
b) woda - zaopatrzenie w wodę w oparciu o gminny system wodociągowy. Istniejące sieci do  zachowania i wykorzystania z dopuszczeniem ich przebudowy i rozbudowy przy realizacji nowych inwestycji -w uzgodnieniu z gestorem tych sieci.
c) zaopatrzenie  w ciepło projektowanych obiektów z lokalnych kotłowni wbudowanych w w/w obiekty i zasilanych gazem , olejem opałowym lub energia elektryczną.
d) energia elektryczna - zasilanie w energię elektryczną dla projektowanych obiektów
      przewiduje się poprzez budowę następujących urządzeń elektroenergetycznych:
- sieci SN ( poza obszarem objętym planem) pomiędzy odgałęzieniami zasilającymi stację transformatorową "Marianki 02" oraz linia SN zasilającą stację "Sulnówko- Wysypisko Śmieci",
- budowę 2 stacji transformatorowych słupowych (ST-1 , ST-2) 400kVA oraz linii napowietrznych SN do tych stacji,
- budowę linii kablowych nn, wyprowadzonych z projektowanych stacji słupowych oraz  z istniejącej stacji "POM 01". Stację "POM 01" przebudować należy do 400kVA,

- budowę-  z projektowanej stacji ST-1 - linii kablowych w układzie pierścieniowym
     dla zasilania obiektów na terenach o symbolach: 4P/UR, 5P/UR, 6P/UR, 7P/UR,
     8P/UR,
- budowę- z projektowanej stacji ST-2 - linii kablowych w układzie pierścieniowym
      dla zasilania obiektów na terenach o symbolach: 1P/UR, 2P/UR, 3P/UR, 4P/UR
      oraz linii kablowej do stacji transformatorowej " POM 01",
- oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne należy projektować i wykonać z możliwością jego przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej kraju.
e) telekomunikacja- w oparciu o rozbudowę istniejącego systemu sieci telekomunikacyjnych, na warunkach określonych przez gestora sieci,
10) zapewnienie niezbędnego zabezpieczenia przed możliwością zanieczyszczenia gruntu ,
11)  zapewnienie odpowiedniej ilości miejsc postoju samochodów w postaci; parkingów zorganizowanych na terenach działek budowlanych oraz garaży wbudowanych w budynki, stosownie do funkcji terenu. Dla  projektowanej  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej obowiązuje wskaźnik 2  miejsca postojowe zlokalizowane  na tej samej działce budowlanej.  Dla terenów przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych-  obowiązuje wskaźnik-1 stanowisko postojowe na każde 300m2  projektowanej powierzchni,
12) przy opracowywaniu projektów budowlanych należy wykonać inwentaryzację istniejącego uzbrojenia podziemnego,
13) realizacja projektowanego  uzbrojenia podziemnego winna być powiązana z realizacją dróg,
14)  wszelkie kolizje pomiędzy planowanymi inwestycjami a istniejącym  uzbrojeniem terenu wymagają  bezwzględnie  uzgodnienia  sposobu  ich rozwiązania z właściwym gestorem sieci oraz usunięcia staraniem Inwestora,
15) gdy w ustaleniach szczegółowych brak dokładnego wymiaru nieprzekraczalnej linii zabudowy, obowiązuje stosowanie odległości określonych w przepisach szczegółowych (np. o drogach publicznych, itp.).

Rozdział III
Przepisy szczegółowe

§ 8

Symbol terenu - 1P/UR, 2P/UR, 3P/UR, 4P/UR, 5P/UR
1) teren o przeznaczeniu podstawowym - przemysł i rzemiosło o charakterze nieuciążliwym dla środowiska lub o uciążliwości nie przekraczającej granic inwestycji i granic własności terenu.
Dopuszcza się lokalizację dla każdej odrębnej inwestycji usług towarzyszących, a także zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej ( do 2 mieszkań)-związanych z funkcją podstawową,
2) istniejące podziały geodezyjne  nie stanowią podziału terenu na działki budowlane- obowiązują
       podziały na działki budowlane według oznaczeń na rysunku planu. Dopuszcza się 
       łączenie działek budowlanych w granicach własności terenu,
3) teren zorganizowanej działalności inwestycyjnej, obejmującej co najmniej jedną działkę budowlaną. Wymagane opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla każdej, odrębnej inwestycji. Dopuszcza się etapowanie realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu,
4) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych , niepublicznych dróg dojazdowych dla obsługi projektowanych funkcji i obiektów kubaturowych,
5) wymagane wykonanie ogrodzenia działek budowlanych o wysokości nie mniejszej niż 1,20m,
6) obowiązują linie zabudowy oznaczone na rysunku planu,

7) projektowana zabudowa o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych oraz jednolitym charakterze, kolorystyce i detalach architektonicznych. Zaleca się projektowanie dachów spadzistych, o nachyleniu min. 30%.
8) obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy gospodarczej i garaży. Funkcja gospodarcza i garaże winny być wbudowane w obiekty o funkcji podstawowej.
9) dopuszcza się lokalizację wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
10) powierzchnia zabudowy - nie przekraczająca 60% terenu objętego projektem zagospodarowania,
11) wymagane wykonanie zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej wzdłuż dróg publicznych oraz
      dla  wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
12) dopuszcza się tymczasowe rolnicze użytkowanie terenu lub jego części- do czasu wykonania docelowej funkcji przewidzianej w planie,
13) obsługa komunikacyjna:
- dla terenu 1P/UR z dróg:10KL*, 11KD*, 14KD,
      -    dla terenu 2P/UR z dróg: 10KL*, 11KD*, 9KZ*( dla działki 20/1), 15KD,
- dla terenu 3P/UR z dróg: 10KL*, 12KD, 13aKD,
- dla terenu 4P/UR z dróg: 10KL*, 12KD, 13KD,
- dla terenu 5P/UR z dróg: 9KZ* 9 dla działek bez dostępu do dróg dojazdowych),
       13KD*, 13aKD,
14) uzbrojenie terenu- projektowane w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych- realizowane w ramach projektowanych inwestycji na warunkach poszczególnych gestorów sieci.
15) zasilanie w energię elektryczną z projektowanych 2 stacji transformatorowych ST-1 i  ST-2  oraz istniejącej stacji transformatorowej POM 014- poprzez projektowane linie kablowe niskiego napięcia. Do stacji transformatorowych doprowadzić linie napowietrzne SN ,
16) dla terenów o symbolach 2P/UR, 3P/UR, 5P/UR- obowiązuje strefa ochronna dla projektowanej zabudowy od istniejących linii napowietrznych SN- według oznaczeń na rysunku planu,

§ 9

Symbol terenu 6 P/UR, 7P/UR, 8P/UR
1) teren o przeznaczeniu podstawowym - przemysł i rzemiosło o charakterze nieuciążliwym dla środowiska lub o uciążliwości nie przekraczającej granic inwestycji i granic własności terenu.
Dopuszcza się lokalizację dla każdej odrębnej inwestycji usług towarzyszących, a także zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej ( do 2 mieszkań)-związanych z funkcją podstawową
2) istniejące podziały geodezyjne  nie stanowią podziału terenu na działki budowlane- obowiązują  podziały na działki budowlane według oznaczeń na rysunku planu. Dopuszcza się łączenie działek budowlanych w granicach własności terenu,
3) teren zorganizowanej działalności inwestycyjnej, obejmującej co najmniej jedną działkę budowlaną. Wymagane opracowanie projektu zagospodarowania terenu dla każdej odrębnej  inwestycji. Dopuszcza się etapowanie realizacji inwestycji w oparciu o zatwierdzony projekt zagospodarowania terenu,
4) dopuszcza się wydzielenie wewnętrznych , niepublicznych dróg dojazdowych dla obsługi projektowanych funkcji i obiektów kubaturowych,
5) wymagane wykonanie ogrodzenia działek budowlanych o wysokości nie mniejszej niż 1,20m,
6) obowiązują linie zabudowy oznaczone na rysunku planu,

7) projektowana zabudowa o wysokości do 2 kondygnacji nadziemnych oraz jednolitym charakterze, kolorystyce i detalach architektonicznych. Zaleca się projektowanie dachów spadzistych, o nachyleniu min. 30%.
8) obowiązuje zakaz lokalizacji wolnostojącej zabudowy gospodarczej i garaży. Funkcja gospodarcza i garaże winny być wbudowane w obiekty o funkcji podstawowej.
9) dopuszcza się lokalizację wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
10) powierzchnia zabudowy - nie przekraczająca 60% terenu objętego projektem zagospodarowania,
11) wymagane wykonanie zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej wzdłuż dróg publicznych oraz  dla  wolnostojącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
12) dopuszcza się tymczasowe rolnicze użytkowanie terenu lub jego części- do czasu wykonania docelowej funkcji przewidzianej w planie,
13) obsługa komunikacyjna :
- dla terenu 6P/UR z dróg: 16KD*, 17KD,
- dla terenu 7P/UR z dróg: 17KD,
- dla terenu 8P/UR z dróg: 16KD*, 17KD,
14) uzbrojenie terenu- projektowane w zakresie sieci wodociągowych, kanalizacyjnych,  telekomunikacyjnych- realizowane w ramach projektowanych inwestycji
        na warunkach poszczególnych gestorów sieci.
15) zaopatrzenie w energię elektryczną projektowanymi liniami kablowymi niskiego napięcia, które wyprowadzić należy z projektowanej stacji transformatorowej ST-1.

§ 10

Symbol terenu 9KZ*- teren publiczny
1) istniejąca droga zbiorcza , powiatowa Sulnowo- Sulnówko o szerokości w liniach rozgraniczających -od 16 do 31m, i przekroju poprzecznym jednoprzestrzennym,
2) istniejące uzbrojenie terenu - do zachowania z możliwością rozbudowy, przebudowy, a także budowy nowych sieci i przyłączy do projektowanych obiektów kubaturowych- na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci. Realizacja projektowanego uzbrojenia podziemnego skoordynowana z realizacją drogi.

§ 11

Symbol terenu 10KL*- teren publiczny
1) istniejąca droga lokalna  o szerokości w liniach rozgraniczających-15m, i przekroju poprzecznym jednoprzestrzennym,
2) istniejące uzbrojenie terenu - do zachowania z możliwością rozbudowy, przebudowy, a także budowy nowych sieci i przyłączy do projektowanych obiektów kubaturowych- na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci. Realizacja projektowanego uzbrojenia podziemnego skoordynowana z realizacją drogi.

§12

Symbol terenu 11KD*- teren publiczny
1) projektowana droga dojazdowa  o szerokości w liniach rozgraniczających- 15m, i przekroju poprzecznym jednoprzestrzennym,
2) istniejące uzbrojenie terenu - do zachowania z możliwością rozbudowy, przebudowy, a także budowy nowych sieci i przyłączy do projektowanych obiektów kubaturowych- na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci. Realizacja projektowanego uzbrojenia podziemnego skoordynowana z realizacją drogi.

§13

Symbol terenu 12KD*- teren publiczny
1) projektowana droga dojazdowa  o szerokości w liniach rozgraniczających 15m. i przekroju poprzecznym jednoprzestrzennym, z placem manewrowym 20x20m,
2) projektowane uzbrojenie terenu - w  sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne - na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci. Realizacja projektowanego uzbrojenia podziemnego skoordynowana z realizacją drogi
3) dopuszcza się tymczasowe rolnicze użytkowanie terenu lub jego części- do czasu wykonania docelowej funkcji przewidzianej w planie.

§ 14

Symbol terenu 13KD-
1) projektowana droga dojazdowa  o szerokości w liniach rozgraniczających 15m. i przekroju poprzecznym jednoprzestrzennym, zakończona placem manewrowym 20x20m,
2) projektowane uzbrojenie terenu - w  sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne - na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci. Realizacja projektowanego uzbrojenia podziemnego skoordynowana z realizacją drogi
3) dopuszcza się możliwość odstąpienia od realizacji ww. drogi (i zlokalizowanego w jej liniach rozgraniczających uzbrojenia terenu) w przypadku połączenia działek budowlanych dla projektowanych inwestycji w taki sposób, iż wszystkie nieruchomości będą miały dostęp do istniejących dróg publicznych,
4) dopuszcza się tymczasowe rolnicze użytkowanie terenu lub jego części- do czasu wykonania docelowej funkcji przewidzianej w planie.

§ 15

Symbol terenu 13aKD
1) projektowana droga dojazdowa  o szerokości w liniach rozgraniczających 15m. i przekroju poprzecznym jednoprzestrzennym,
2) projektowane uzbrojenie terenu - w  sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne - na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci. Realizacja projektowanego uzbrojenia podziemnego skoordynowana z realizacją drogi
3) dopuszcza się możliwość odstąpienia od realizacji ww. drogi (i zlokalizowanego w jej liniach rozgraniczających uzbrojenia terenu) w przypadku połączenia działek budowlanych dla projektowanych inwestycji w taki sposób, iż wszystkie nieruchomości będą miały dostęp do istniejących dróg publicznych,
4) dopuszcza się tymczasowe rolnicze użytkowanie terenu lub jego części- do czasu wykonania docelowej funkcji przewidzianej w planie.

§ 16

Symbol terenu 14KD
1) projektowana droga dojazdowa  o szerokości w liniach rozgraniczających 15m. i przekroju poprzecznym jednoprzestrzennym, zakończona placem manewrowym 20x20m,
2) projektowane uzbrojenie terenu - w  sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne - na warunkach określonych przez poszczególnych   gestorów sieci. Realizacja projektowanego uzbrojenia podziemnego skoordynowana  z realizacją drogi,
3) dopuszcza się możliwość odstąpienia od realizacji ww. drogi (i zlokalizowanego w jej liniach rozgraniczających uzbrojenia terenu) w przypadku połączenia działek budowlanych dla projektowanych inwestycji w taki sposób, iż wszystkie nieruchomości będą miały dostęp do istniejących dróg publicznych,
4) dopuszcza się tymczasowe rolnicze użytkowanie terenu lub jego części- do czasu wykonania docelowej funkcji przewidzianej w planie,

§ 17

Symbol terenu 15KD
1) projektowana droga dojazdowa  o szerokości w liniach rozgraniczających 15m. i przekroju poprzecznym jednoprzestrzennym,
2) projektowane uzbrojenie terenu - w  sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne - na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci. Realizacja projektowanego uzbrojenia podziemnego skoordynowana z realizacją drogi.

§ 18

Symbol terenu 16KD*- teren publiczny
1) projektowana droga dojazdowa  o szerokości w liniach rozgraniczających 15m. i przekroju poprzecznym jednoprzestrzennym,
2) projektowane uzbrojenie terenu - w  sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne - na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci. Realizacja projektowanego uzbrojenia podziemnego skoordynowana z realizacją drogi,
3) dopuszcza się możliwość odstąpienia od realizacji ww. drogi (i zlokalizowanego w jej liniach rozgraniczających uzbrojenia terenu) w przypadku połączenia działek budowlanych dla projektowanych inwestycji w taki sposób, iż wszystkie nieruchomości będą miały dostęp
     do istniejących dróg publicznych,
4) dopuszcza się tymczasowe rolnicze użytkowanie terenu lub jego części- do czasu wykonania docelowej funkcji przewidzianej w planie.

§ 19

Symbol terenu 17KD-
1) projektowana droga dojazdowa  o szerokości w liniach rozgraniczających 15m. i przekroju poprzecznym jednoprzestrzennym,
2) projektowane uzbrojenie terenu - w  sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne, telekomunikacyjne - na warunkach określonych przez poszczególnych gestorów sieci. Realizacja projektowanego uzbrojenia podziemnego skoordynowana z realizacją drogi,
3) dopuszcza się możliwość odstąpienia od realizacji ww. drogi (i zlokalizowanego w jej liniach rozgraniczających uzbrojenia terenu) w przypadku połączenia działek budowlanych dla projektowanych inwestycji w taki sposób, iż wszystkie nieruchomości będą miały dostęp do istniejących dróg publicznych,
4) dopuszcza się tymczasowe rolnicze użytkowanie terenu lub jego części- do czasu wykonania docelowej funkcji przewidzianej w planie.

Rozdział IV
Postanowienia końcowe

§ 20

Dla wszystkich terenów z wyjątkiem terenów publicznych ustala się stawkę procentową
służącą naliczaniu opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokościach 30%.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 22

W zakresie uregulowanym niniejsza uchwałą tracą moc ustalenia :
         - miejscowego  planu ogólnego zagospodarowania    przestrzennego gminy Świecie
           uchwalonego uchwała Nr. 435 /93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18
           pażdziernika1993r.( D. Urz. Woj. Bydg. Z 1994r,  Nr 1,  poz.2 z późn. zm.)- dla
           terenu oznaczonego symbolem 01PSU, części terenu oznaczonego symbolem
           012KW, oraz części terenów gruntów rolnych nieoznaczonych w planie żadnym
           symbolem- w obrysie oznaczonym na załączniku graficznym nr 2 do niniejszej
           uchwały.

§ 23

Uchwała podlega  publikacji w  Dzienniku Urzędowym Województwa  Kujawsko -
Pomorskiego i obowiązuje  po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.


                                                                                         Przewodniczący
                                                                                  R a d y   M i e j s k i e j
                                                                                           
                                                                                          Jerzy Wójcik

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art.18  ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity z dnia 1999r. Dz. U. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów we wsi Sulnowo dla działek 81, 80/2, 27/1, 27/2, 26, 20/1, 20/2, 19/1, 19/2, 19/7, 19/10, 18, 18/1, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 16, 15, 12/1, 12/2, 11/1, 11/2, 10/1, 10/2, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 8/1, 8/2, 7/1, 6, 5, 4 oraz części działki 7/2 z przeznaczeniem pod przemysł, usługi, rzemiosło, do którego nie wniesiono protestów i zarzutów.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Magdalena Jasińska (13 lutego 2004, 10:57:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2045