Uchwała Nr 38/02

Uchwała Nr 38/02

R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia 27 grudnia 2002r

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 12 położonej we wsi Polski Konopat gmina Świecie.

                                                            Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139, zm.: Dz. U. 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; 2000, Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; 2002, Nr 25, poz. 253), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 423/02 z dnia 21 lutego 2002 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Rada Miejska
uchwala :

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości na obszarze objętym planem zgodnie z załącznikiem - rysunkiem planu stanowiącym jego integralną część.
2. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.
3. Rysunek planu obowiązuje wyłącznie w stosunku do terenów, które są na nim wydzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustalenia planu stosownie do potrzeb poszczególnych terenów brutto określają:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania,
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,
3) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 3

Ustalenia planu stanowią podstawę do wydawania decyzji indywidualnych, dotyczących terenów:
1) objętych uchwałą - jako podstawa prawna,
2) graniczących z terenami objętymi uchwałą - jako materiał  pomocniczy.

§ 4

 Ilekroć w uchwale lub w załącznikach graficznych do niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej Uchwały,
2) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia), a w szczególności: "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym", "Prawo budowlane", "Ustawa Prawo ochrony środowiska", "Ustawa o drogach publicznych", "Ustawa o gospodarce nieruchomościami", "Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych" i inne regulujące zasady działań  inwestycyjnych na danym terenie,
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały,
4) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków w układzie: wolno stojącym, bliźniaczym, szeregowym, atrialnym, a także budynek mieszkalny zawierający nie więcej niż 4 mieszkania lub zespół takich budynków,
5) infrastrukturze technicznej - należy przez to rozumieć ciągi drenażowe, przewody i urządzenia do przesyłu płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności i sygnalizacji,
6) nieuciążliwości dla otoczenia - należy przez to rozumieć, że obiekty, jak również sposób ich wykorzystywania spełniają warunki i wymogi przepisów szczególnych w zakresie ochrony środowiska, zdrowia ludzi itp.

§ 5

Do niniejszej uchwały dołącza się prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko.

Rozdział 2
Ustalenia dla terenu 1 MN/U

§ 6

1.Położenie terenu:
1) obręb geodezyjny Polski Konopat,
2) działka nr 12.
2.Powierzchnia działki: 0,99 ha.

§ 7

Teren 1 MN/U przeznacza się pod zabudowę:
1) mieszkaniową jednorodzinną,
2) usługową.

§ 8

1. Przeznaczenie terenu pod określone funkcje oznacza, że na obszarze tym dopuszcza się również lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania istniejących i projektowanych sposobów zagospodarowania.
2. Maksymalna liczba kondygnacji dla zabudowy - 2 (w tym poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż 9,0 m od poziomu gruntu do kalenicy dachu (stropodachu).
3. Wysokość posadowienia podłogi parterów nie może przekroczyć 1,2 m nad poziomem terenu.
4. Ustala się linię zabudowy w odległości minimum 15 m od zewnętrznej krawędzi istniejącej jezdni drogi gminnej.

§ 9

1. Miejsce do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych należy wykonać na każdej działce zabudowanej w miejscu dostępnym dla pojazdów ciężarowych.
2. Na każdej działce należy urządzić miejsca parkingowe spełniając poniższe minimalne wskaźniki:
1) jedno miejsce postojowe (poza garażem) na jedno gospodarstwo domowe na działce mieszkaniowej,
2) 25 miejsc na 100 zatrudnionych lub użytkowników w przypadku funkcji usługowej.

§ 10

1. Zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
2. Zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
3. Działalność usługowa nie może powodować uciążliwości dla części mieszkalnej.

§ 11

1. W terenie brutto dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służącej bezpośrednio obsłudze tych terenów z zachowaniem następujących zasad:
1) nakaz korzystania z wodociągu wiejskiego,
2) ścieki roztopowe i deszczowe z terenów usług, parkingów, dróg i placów utwardzonych należy odprowadzać do kanalizacji ściekowej, po uprzednim oczyszczeniu w urządzeniach zlokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny, w stopniu przewidzianym w przepisach szczególnych,
3) nakaz podłączenia się do urządzeń elektroenergetycznych,
4) dopuszczenie budowy urządzeń do gromadzenia lub oczyszczania ścieków na warunkach określonych przepisami szczególnymi, wyłącznie w przypadkach niemożności podłączenia się do grupowego lub komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej,
5) nakaz stosowania ekologicznych systemów grzewczych.
2. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określają dysponenci sieci i przepisy szczególne.
3. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 12

1. Dokonanie podziału nieruchomości na działki budowlane dopuszcza się na następujących zasadach:
1) pod potrzeby komunikacji i infrastruktury technicznej - bez ograniczeń,
2) pod pozostałą zabudowę - minimalna wielkość działki 2500 m2.
2. Projekty podziału w wyniku, których mają powstać więcej niż 2 działki budowlane muszą zawierać również koncepcję zagospodarowania terenu określającą lokalizację budynków, dróg dojazdowych, przyłączy sieci zewnętrznych oraz rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki odpadami, infrastruktury wodno-ściekowej, energetycznej itp.

§ 13

Minimalny udział powierzchni zieleni dla terenu brutto: 25%.

Rozdział 3
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 14

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Świecia.

§ 15

Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 16

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w stosunku do obszaru objętego niniejszym planem tracą moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Świecie zatwierdzonego uchwałą nr 435/93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18.10.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego z 1994 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.).

§ 17

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


                                                                                              Przewodniczący
                                                                                       R a d y   M i e j s k i e j

                                                                                                Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity z dnia 1999r. Dz. U. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 12 położonej we wsi Polski Konopat z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, do którego nie wniesiono protestów i zarzutów.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Magdalena Jasińska (13 lutego 2004, 10:50:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1595