Uchwała Nr 186/04

UCHWAŁA NR 186/04
R A D Y   M I E J S K I E J   W ŚWIECIU 

Z  DNIA 29 STYCZNIA 2004R.


w sprawie uchwalenia  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i  wydatków  Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na rok 2004.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 i pkt. 9 lit. d, e i pkt. 10 oraz art. 51, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity   Dz. U. z 2002r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami)
- art. 109, 116, 120, 122, 124, 128, 134 ust 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zmianami)
- art. 87, 88 i 88h pkt 3 i 6 ustawy z dnia 31 stycznia 1980r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. z 1994r. Nr 49, poz. 196 z późn. zmianami)
- uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 132/03 z dnia 28 sierpnia 2003r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu na rok 2004.


uchwala się co następuje:

§ 1 1. Uchwala  się  budżet  Gminy  Świecie  na  rok  kalendarzowy  2004.

2. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości  -    53.967.479,- zł
     w tym:
· dochody z podatków i opłat lokalnych   -    19.991.000,- zł
· udziały w podatkach     -       15.800.000,- zł
· dotacje   celowe w tym:     -      3.151.950,- zł
- na zadania zlecone      -      2.297.250,- zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień -           14.700,- zł
- z funduszy celowych      -         290.000,- zł
- ze środków specjalnych     -         550.000,- zł
· subwencja ogólna       -             12.426.529,- zł
· dochody z majątku Gminy     -      1.535.000,- zł
Szczegółowy podział dochodów w/g pełnej klasyfikacji budżetowej zawiera zał. nr 1.

3. Ustala  się wydatki budżetu gminy  w wysokości  -   55.367.479,- zł
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:  
   a) wydatki bieżące w tym:     -   46.960.689,- zł
· wynagrodzenia i pochodne    -   23.350.108,- zł
· dotacje z budżetu w tym:    -     4.196.500,- zł
- dotacje celowe      -        283.000,- zł
- dotacje podmiotowe     -     3.074.000,- zł
- dotacje przedmiotowe     -           839.500,- zł
· wydatki na obsługę długu Gminy wg załącznika Nr 9 -        950.000,- zł 
· wydatki z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń -     1.600.000,- zł
   b) wydatki majątkowe - na finansowanie inwestycji    -     8.406.790,- zł

4. Zaplanowany deficyt budżetowy w wysokości 1.400.000,- zł  zostanie pokryty pożyczką   
    preferencyjną z WFOŚiGW.

5. Przyjmuje się plan finansowy zadań zleconych Gminie zgodnie z załącznikiem Nr 7,          
    w tym:
    dochody       -     2.297.250,- zł
    wydatki       -     2.297.250,- zł

6. Przyjmuje się plan przychodów i rozchodów gminy 
    na rok 2004 zgodnie z załącznikiem Nr 3 , który wykazuje:
    nowo zaciągnięte kredyty      -    1.400.000,- zł
    zaplanowane zaoszczędzone środki   -    2.300.000,- zł
    oraz spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości  -    2.300.000,- zł

7. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową w wysokości     
     co stanowi 0,37% planu dochodów   -       200.000,- zł

8. Określa się wydatki majątkowe w wysokości   -      8.803.790,- zł
    zgodnie z załącznikiem Nr 4 w tym:
- wydatki majątkowe z budżetu    -     8.406.790,- zł
- wydatki majątkowe z GFOŚiGW   -         397.000,- zł
 

9. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń
    na sprzedaż napojów alkoholowych    -      350.000,- zł
    i rozdysponowuje się w planie wydatków zgodnie
    z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów
    alkoholowych w wysokości     -                350.000,- zł

§ 2 Przyjmuje się plany finansowe zakładu budżetowego i środków specjalnych zgodnie
  z załącznikiem Nr 5.

§ 3 Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  na  rok 2004 w wysokości 1.500.000,-zł,  w tym na wydatki inwestycyjne planuje się kwotę  397.000,-zł,  zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 4 Wyodrębnia się środki w budżecie do dyspozycji rad sołeckich w wysokości
223.120,-zł zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 5 Przyjmuje się informację o szacunkowym stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2003r. zgodnie z załącznikiem Nr 10
- wartość gruntów        -   63.643.000,- zł
- wartość obiektów        -          53.463.000,- zł
§ 6 Ustala się prognozę kwoty długu dla gminy Świecie na lata 2003 - 2006 zgodnie
  z załącznikiem Nr 11.

§ 7 1. Ustala  się  kwotę   1.000.000,- zł,  do  której  Burmistrz Świecia może  udzielać pożyczek i poręczeń w 2004 roku.
2. Określa się maksymalną kwotę 3.000.000,- zł,  do której Burmistrz Świecia może samodzielnie zaciągać zobowiązania w roku 2004.
3. Określa się maksymalną wysokość, do której Burmistrz Świecia może zaciągać krótkoterminowe kredyty i pożyczki na pokrycie niedoboru występującego w ciągu roku budżetowego 2004 do wysokości 3.000.000,- zł.
4. Upoważnia się Burmistrza Świecia do zaciągnięcia długu oraz do spłat zobowiązań Gminy Świecie.

§ 8 Upoważnia się Burmistrza Świecia do dokonywania zmian w budżecie  po  stronie  wydatków bieżących i inwestycyjnych między paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej.

§ 9 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
       


Przewodniczący
R a d y  M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik 

załącznik do uchwały nr 186/04 (210kB) zip

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 stycznia 2004)
Opublikował: Magdalena Jasińska (12 lutego 2004, 13:18:38)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (17 lutego 2004, 09:49:44)
Zmieniono: błąd w pisowni

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1859