Uchwała Nr 37/02

Uchwała Nr 37/02

R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia 27 grudnia 2002r
 

w  sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 789 położonej przy ulicy Miodowej w Świeciu. 

                                                           Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139, zm.: Dz. U. 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; 2000, Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; 2002, Nr 25, poz. 253), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 427/02 z dnia 21 lutego 2002 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

R a d a    M i e j s k a
 uchwala :

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości na obszarze objętym planem zgodnie z załącznikiem - rysunkiem planu stanowiącym jego integralną część.
2. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.
3. Rysunek planu obowiązuje wyłącznie w stosunku do terenu, który jest na nim wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustalenia planu określają:
1)  przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania,
2)  linie rozgraniczające ulice i drogi publiczne,
3)  lokalne warunki, zasady i standardy ukształtowania zabudowy, w tym nieprzekraczalne linie zabudowy oraz gabaryty obiektów.

§ 3

Ustalenia planu stanowią podstawę do wydawania decyzji indywidualnych dla terenów:
  1) objętych uchwałą - jako podstawa prawna,
2)  graniczących z terenem objętym uchwałą - jako materiał pomocniczy

§ 4

Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)  planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej Uchwały,
2)  przepisach szczególnych - należy rozumieć obowiązujące przepisy prawne, a w szczególności: "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym", "Prawo budowlane", "Ustawa Prawo ochrony środowiska", "Ustawa o drogach publicznych", "Ustawa o gospodarce nieruchomościami" i inne regulujące zasady działań inwestycyjnych na danym terenie,
3)  terenie brutto - należy przez to rozumieć obszar w liniach rozgraniczających tereny o różnych funkcjach lub zasadach zagospodarowania.

§ 5

Do niniejszej uchwały dołącza się prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko.

Rozdział 2
Ustalenia dotyczące terenu objętego uchwałą

§ 6

1. Położenie działki:
     1) obręb geodezyjny Świecie,
     2) działka nr 789.
2. Powierzchnia działki 0,51 ha.
3. Teren objęty planem przeznacza się na funkcję:
     1) mieszkaniową w postaci wolnostojącej zabudowy jednorodzinnej,
     2) usługową,
3) komunikacyjną.
4. Usługi należy realizować w formie wbudowanej lub dobudowanej, zintegrowanej z zabudową mieszkaniową o uciążliwości nie przekraczającej granic nieruchomości.
5. Zakaz lokalizowania wolnostojących budynków gospodarczo-inwentarskich.
6. Nakaz zintegrowania zabudowy gospodarczo-garażowej z zabudową mieszkalną.

§ 7

1. Podział terenu objętego uchwałą może nastąpić tylko zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały (rysunkiem planu).
2. Projekt podziału w wyniku, którego powstaną więcej niż 2 działki budowlane musi zawierać również koncepcję zagospodarowania terenu określającą lokalizację budynków, dróg dojazdowych, przyłączy sieci zewnętrznych oraz rozwiązań technicznych w zakresie gospodarki odpadami, infrastruktury wodno-ściekowej, energetycznej itp.
3. Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy - minimum 6m od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg gminnych.
4. Minimum 30% powierzchni terenu każdej działki należy przeznaczyć pod zieleń ze szczególnym uwzględnieniem ekranów wzdłuż pasów drogowych.


§ 8

1. Wprowadza się nakaz stosowania dachów dwuspadowych lub naczółkowych o spadku od 300 do 450 w przypadku budowy nowych obiektów budowlanych lub modernizacji, nadbudowy i rozbudowy istniejących.
2. Ustala się wysokość obiektów na maksymalnie 2 kondygnacje (w tym poddasze użytkowe), dostosowując wysokość do istniejącej sąsiedniej zabudowy.


§ 9

1. Obsługa komunikacyjna terenu objętego planem zapewniona jest przez drogę kategorii dojazdowej funkcjonującą w oparciu o istniejącą drogę zbiorczą - ulicę Miodową (poza granicami planu) poszerzoną o pas terenu 1 K-DZ i projektowaną 2 K-DD..
2. Obsługa parkingowa terenu brutto zapewniona będzie poprzez:
  1) parkowanie pojazdów właścicieli w granicach własnych posesji,
 2) możliwość parkowania krótkotrwałego w wyznaczonych parkingach w pasie drogi dojazdowej,
 3) w przypadku występowania funkcji usługowej i handlowej - utworzenie minimum 3 miejsc parkingowych na 100 m2 powierzchni użytkowej.

§ 10

1. W terenie brutto dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej służącej bezpośrednio obsłudze tych terenów z zachowaniem następujących zasad:
1)  nakaz korzystania z wodociągu miejskiego,
2)  ścieki roztopowe i deszczowe z terenów usług, parkingów, dróg i placów utwardzonych należy odprowadzać do kanalizacji ściekowej, po uprzednim oczyszczeniu w urządzeniach zlokalizowanych na terenie, do którego inwestor ma tytuł prawny, w stopniu przewidzianym w przepisach szczególnych,
3)  nakaz podłączenia się do istniejących urządzeń elektroenergetycznych,
4)  nakaz podłączenia się do miejskiego systemu kanalizacji sanitarnej, za zgodą i na warunkach jej dysponenta,
5)  dopuszcza się budowę i korzystanie z urządzeń do gromadzenia lub oczyszczania ścieków na warunkach określonych przepisami szczególnymi, wyłącznie do czasu zbudowania komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej,
6)  nakaz stosowania ekologicznych systemów grzewczych.
2. Lokalizację nowych urządzeń i sieci technicznych należy każdorazowo uzgadniać z ich dysponentami.
3. Przebieg nowych sieci technicznych ustala się prowadzić w terenach przeznaczonych pod komunikację za zgodą zarządzającego drogą.
4. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 11

W przypadku natrafienia na obiekt zabytkowy należy wstrzymać wszelkie prace celem wykonania dokumentacji przez właściwego konserwatora zabytków.

§ 12

1. Zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
2. Zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.


Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów brutto

§ 13

Dla terenu 1K-DZ ustala się funkcję komunikacyjną z przeznaczeniem na poszerzenie istniejącej drogi - ulicy Miodowej - do parametrów drogi zbiorczej.

§ 14

1. Dla terenu 2K-DD ustala się funkcję komunikacyjną z przeznaczeniem na ulicę kategorii dojazdowej.
2. Ustala się szerokość w liniach rozgraniczających minimum 10,00 m.
3. Ustala się nakaz realizacji co najmniej następujących elementów urządzenia terenu
2 K-DD:
1) pieszo-jezdni o szerokości minimum 5,00 m,
2) urządzenia placu do zawracania na zakończeniu pieszo-jezdni,
3) wjazdów bramowych na tereny wszystkich posesji przylegających do pieszo-jezdni,
4) urządzenia zieleni niskiej na pozostałym terenie.

§ 15

1. Dla terenu 3 MN/U ustala się funkcje równorzędne
1) mieszkaniową
2) usługową.
2. Dostępność z terenu 2 K-DD oraz istniejącej ulicy Miodowej.


Rozdział 4
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 16

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Świecia.

§ 17

Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.


§ 18

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w stosunku do obszarów objętych niniejszym planem tracą moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego miasta Świecie zatwierdzonego uchwałą nr 421/93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 14.06.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego Nr 11, poz. 150 ze zm.),

§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący
R a d y   M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity z dnia 1999r. Dz. U. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 789 położonej przy ul. Miodowej w Świeciu z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową  jednorodzinną, do którego nie wniesiono protestów i zarzutów.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Magdalena Jasińska (11 lutego 2004, 10:53:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1703