Uchwała Nr 36/02

Uchwała Nr 36/02

R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia  27 grudnia 2002r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 420/2 położonej we wsi Gruczno gmina Świecie

                                                          
                                                                       Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r          o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139, zm.: Dz. U. 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; 2000, Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; 2002, Nr 25, poz. 253), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 425/02 z dnia 21 lutego 2002 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

R a d a    M i e j s k a
uchwala :

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości na obszarze objętym planem zgodnie z załącznikiem - rysunkiem planu stanowiącym jego integralną część.
2. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.
3. Rysunek planu obowiązuje wyłącznie w stosunku do terenu, który jest na nim wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz załącznikiem nr 1.


§ 2

Ustalenia planu stosownie do potrzeb określają:
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające terenu,
2) granice oraz zasady zagospodarowania terenu.

§ 3

Ustalenia planu stanowią podstawę do wydawania decyzji indywidualnych, dotyczących terenów:
1) objętego uchwałą - jako podstawa prawna,
2) graniczących z terenem objętym uchwałą - jako materiał pomocniczy.

§ 4

 Ilekroć w uchwale lub w załączniku graficznym do niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej Uchwały,
2) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia), a w szczególności: "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym", "Prawo budowlane", "Ustawa Prawo ochrony środowiska", "Ustawa o drogach publicznych", "Ustawa o gospodarce nieruchomościami", "Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych" i inne regulujące zasady działań inwestycyjnych na danym terenie,
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Do niniejszej uchwały dołącza się prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko.

Rozdział 2
Przepisy ogólne

§ 6

1.Położenie działki:
1) obręb geodezyjny Gruczno,
2) działka nr 420/2.
2.Powierzchnia działki: 1,17 ha.
3. Teren objęty planem położony jest w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły.
4. Działka jest położona w strefie "W" ochrony archeologicznej.
5. Uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków wymagają:
1) projekt decyzji ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu,
2) projekt szczegółowy.

Rozdział 3
Ustalenia szczegółowe dla terenu 1 ZL

§ 7

1. Teren 1 ZL przeznacza się pod zalesienie.
2. Zakazy obowiązujące w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły, nie mają zastosowania dla projektowanego sposobu zagospodarowania terenu, gdyż zalesienie nie wywoła żadnego zakazanego rozporządzeniem działania.

Rozdział 4
Ustalenia szczegółowe dla terenu 2 RP

§ 8

1. Teren 2 RP pozostawia się w dotychczasowym, rolniczym użytkowaniu.
2. Dopuszcza się realizację siedliska dla właściciela.
3. Adaptuje się nowopowstającą zabudowę.
4. Na ww obszarze dopuszcza się również lokalizację obiektów i urządzeń towarzyszących, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sposobu zagospodarowania.
5. Nowa zabudowa winna być zrealizowana między linią zabudowy a wodociągiem dla zachowania istniejącego ciągu zabudowy wsi.
6. Nowa zabudowa winna posiadać:
   1) maksymalnie dwie kondygnacje (w tym poddasze użytkowe), lecz nie więcej niż wysokość zabudowy sąsiadującej,
2) dach wysoki.

§ 9

W granicach terenu 2 RP wchodzącego w całości w skład Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły wprowadza się następujące zakazy:
1) budowy obiektów oraz instalowania urządzeń powodujących zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby, stanowiących źródło nadmiernego hałasu lub naruszających walory estetyczne krajobrazu,
2) budowy dróg, infrastruktury technicznej bez uwzględniania wymagań ochrony krajobrazu,
3) prowadzenia czynności powodujących wzmożenie procesów erozyjnych
4) niszczenia zadrzewień, zakrzaczeń śródpolnych, śródłąkowych i przydrożnych,


§ 10

Miejsce do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych należy umiejscowić w miejscu dostępnym dla pojazdów ciężarowych.

§ 11

Obsługa komunikacyjna terenu odbywać się ma poprzez wykonanie wjazdu bramowego do istniejącej drogi publicznej na warunkach określonych przez zarządzającego drogą.

§ 12

1. W terenie 2 RP dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej,
z zachowaniem następujących zasad:
1) nakaz korzystania z istniejącego wodociągu wiejskiego,
2) dopuszcza się budowę urządzeń do gromadzenia ścieków na warunkach określonych przepisami szczególnymi, wyłącznie w przypadkach niemożności podłączenia się do grupowego lub komunalnego systemu kanalizacji sanitarnej,
3) nakaz podłączenia się do istniejących urządzeń elektroenergetycznych,
4) nakaz stosowania ekologicznych systemów grzewczych.
2. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej określają dysponenci sieci i przepisy szczególne.

§ 13

Dopuszcza się podziały nieruchomości tylko pod potrzeby komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 14

Ustala się linię zabudowy w odległości minimum 20 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej.

Rozdział 5
Teren 3 K-DZ

§ 15

1. Teren 3 K-DZ przeznacza się pod funkcję komunikacyjną z przeznaczeniem na poszerzenie drogi powiatowej do parametrów drogi zbiorczej przebiegającej poza granicami obszaru objętego planem.
2. Dopuszcza się lokalizację infrastruktury technicznej nie związanej z ruchem pojazdów lub pieszych, za zgodą i na warunkach zarządzającego drogą.

Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 16

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Świecia.

§ 17

Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 18

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w stosunku do obszarów objętych niniejszym planem tracą moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Świecie zatwierdzonego uchwałą nr 435/93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18.10.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego z 1994 r. Nr 1, poz. 2 ze zmianami).


§ 19

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Przewodniczący
R a d y   M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity z dnia 1999r. Dz. U. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 420/2 położonej we wsi Gruczno z przeznaczeniem pod  zalesienie, do którego nie wniesiono protestów i zarzutów.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Magdalena Jasińska (11 lutego 2004, 10:43:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1884