Uchwała Nr 33/02

Uchwała Nr 33/02

R a d y    M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia 27 grudnia 2002r.

w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Świecie do Zgromadzenia Związku Gmin Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu Pomorskim.


                                                              Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 70 ust. 3 ustawy z dnia 8  marca 1990r o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r,  Nr 142, poz. 1591 ze zmianami )

R a d a    M i e j s k a
uchwala:

§ 1

Wyznaczyć radną  Panią Halinę  S z o l g i n i a  do reprezentowania Gminy Świecie w Zgromadzeniu Związku Gmin Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu Pomorskim.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                                 Przewodniczący
                                                                                          R a d y    M i e j s k i e j

                                                                                                   Jerzy Wójcik

 

U z a s a d n i e n i e

                                 W związku z upływem kadencji poprzedniej Rady -  w myśl art. 70 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym - Rada Miejska wyznaczyła spośród radnych jednego przedstawiciela do reprezentowania Gminy w Zgromadzeniu Związku Gmin Międzygminnego Ośrodka Opiekuńczego w Pruszczu Pomorskim.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Magdalena Jasińska (11 lutego 2004, 10:39:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1883