Uchwała Nr 35/02

Uchwała Nr 35 / 02

R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia 27 grudnia 2002r


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 83/1 położonej we wsi Topolinek gmina Świecie

                                                        Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r               o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139, zm.: Dz. U. 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; 2000, Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; 2002, Nr 25, poz. 253), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001 r., Dz. U. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu nr 424/02 z dnia 21 lutego 2002 roku o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

R a d a    M i e j s k a
 
uchwala :

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości na obszarze objętym planem zgodnie z załącznikiem - rysunkiem planu stanowiącym jego integralną część.
2. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.
3. Rysunek planu obowiązuje wyłącznie w stosunku do terenu, który jest na nim wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustalenia planu stosownie do potrzeb określają:
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające terenu,
2) granice oraz zasady zagospodarowania terenu podlegającego ochronie.

§ 3

Ustalenia planu stanowią podstawę do wydawania decyzji indywidualnych, dotyczących terenów:
1) objętego uchwałą - jako podstawa prawna,
2) graniczących z terenem objętym uchwałą - jako materiał  pomocniczy.

§ 4

 Ilekroć w uchwale lub w załączniku graficznym do niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej Uchwały,
2) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia), a w szczególności: "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym", "Prawo budowlane", "Ustawa Prawo ochrony środowiska", "Ustawa o drogach publicznych", "Ustawa o gospodarce nieruchomościami", "Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych" i inne regulujące zasady działań  inwestycyjnych na danym terenie,
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Do niniejszej uchwały dołącza się prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko.

Rozdział 2

§ 6

Ustalenia szczegółowe dla terenu 1 ZL
1.Położenie terenu 1 ZL:
1) obręb geodezyjny Topolinek,
2) działka nr 83/1.
2.Powierzchnia działki: 0,23 ha.

§ 7

Teren 1 ZL przeznacza się pod zalesienie.

§ 8

1. Teren 1 ZL położony jest w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły.
2. Zakazy obowiązujące w granicach ww parku, nie mają zastosowania dla projektowanego sposobu zagospodarowania terenu, gdyż zalesienie nie wywoła żadnego zakazanego w Parku działania.

Rozdział 3
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 9

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Świecia.

§ 10

Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0%.

§ 11

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w stosunku do obszarów objętych niniejszym planem tracą moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Świecie zatwierdzonego uchwałą nr 435/93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18.10.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego z 1994 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.).

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

                                                                                             Przewodniczący
                                                                                      R a d y   M i e j s k i e j

                                                                                               Jerzy Wójcik

Uzasadnienie

Zgodnie z art.18 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity z dnia 1999r. Dz. U. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 83/1 położonej we wsi Topolinek z przeznaczeniem pod zalesienie, do którego nie wniesiono protestów i zarzutów.

 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Magdalena Jasińska (10 lutego 2004, 14:56:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1786