Uchwała Nr 34/02

Uchwała Nr 34 / 02

R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia  27 grudnia 2002r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 186/2, 186/3, 189/1, 189/2, 194/2, 194/1, 195/6, 195/4, 195/5, 195/3, 195/2, 196 położonych we wsi Chrystkowo gmina Świecie

                                                          Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r            o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity z 1999 r. Dz. U. Nr 15, poz. 139, zm.: Dz. U. 1999 r. Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279; 2000, Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268; 2001, Nr 5, poz. 42, Nr 14, poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804; 2002, Nr 25, poz. 253), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm.: Dz. U. 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984), oraz uchwał Rady Miejskiej w Świeciu Nr 193/2000 z dnia 27 stycznia 2000 roku i Nr 399/01 z dnia 6 grudnia 2001 r. o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


Rada Miejska
uchwala :

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§ 1

1. Ustala się przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu oraz sposób wykonywania prawa własności nieruchomości na obszarze objętym planem zgodnie z załącznikiem - rysunkiem planu stanowiącym jego integralną część.
2. Rysunek planu stanowi graficzne przedstawienie ustaleń planu oraz określenie obszaru objętego uchwałą.
3. Rysunek planu obowiązuje wyłącznie w stosunku do terenu, który jest na nim wydzielony liniami rozgraniczającymi i oznaczony zgodnie z treścią niniejszej uchwały oraz załącznikiem nr 1.


§ 2

Ustalenia planu określają:
1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające terenu objętego planem,
2) granice oraz zasady zagospodarowania terenu oraz obiektów podlegających ochronie,
3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, w tym również linie zabudowy i gabaryty obiektów,
4) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.


§ 3

Ustalenia planu stanowią podstawę do wydawania decyzji indywidualnych.

§ 4

 Ilekroć w uchwale lub w załączniku graficznym do niniejszej uchwały jest mowa o:
1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stanowiące treść niniejszej Uchwały,
2) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy prawne (ustawy, rozporządzenia), a w szczególności: "Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym", "Prawo budowlane", "Ustawa Prawo ochrony środowiska", "Ustawa o drogach publicznych", "Ustawa o gospodarce nieruchomościami", "Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych" i inne regulujące zasady działań inwestycyjnych na danym terenie,
3) rysunku planu - należy przez to rozumieć załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Do niniejszej uchwały dołącza się prognozę oddziaływania ustaleń planu na środowisko.

§ 6

1. Teren w granicach planu:
1) jest objęty strefą "A" ścisłej ochrony konserwatorskiej,
2) leży na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły.
2. Na terenie Parku wprowadza się następujące zakazy:
1) budowy obiektów oraz instalowania urządzeń powodujących zanieczyszczenie wody, powietrza i gleby, stanowiących źródło nadmiernego hałasu lub naruszających walory estetyczne krajobrazu,
2) budowy dróg, infrastruktury technicznej bez uwzględniania wymagań ochrony krajobrazu,
3) lokalizowania wysypisk śmieci i odpadów z wyjątkiem niezbędnych dla potrzeb miejscowej ludności,
4) niszczenia zadrzewień, zakrzaczeń śródpolnych, śródłąkowych i przydrożnych.
3. Teren objęty planem leży w obszarze potencjalnego zagrożenia powodziowego.

Rozdział 2
Ustalenia dla terenu brutto 4 Up, 5 Up

§ 7

1. Położenie terenu 4 Up, 5 Up:
1) obręb geodezyjny Chrystkowo,
2) teren 4 Up - działka nr 186/3,
3) teren 5 Up - działki nr 189/2, 195/6, 195/4, 195/5, 195/3, 194/1, 196.
2. Powierzchnia terenu 4 Up - 0,68 ha, terenu 5 Up - 0,24 ha.

§ 8

1.Teren 4 Up, 5 Up przeznacza się pod:
1) funkcję podstawową - usługi publiczne,
2) funkcję towarzyszącą - mieszkaniową
2. Adaptuje się istniejący ośrodek muzealno-dydaktyczny z możliwością jego przekształceń i uzupełnień o inne funkcje publiczne.
3. Dopuszcza się funkcje uzupełniające:
1) administracyjną,
2) konferencyjną,
3) gastronomiczną,
4) handlową detaliczną (np. sklep z pamiątkami),
5) hotelową,
6) turystyczną,
7) komunikacyjną.

§ 9

1.  Dopuszcza się odtworzenie historycznej zagrody osadników holenderskich.
2.  Zachowuje się istniejący system komunikacyjny wewnątrz zagrody z możliwością jego uzupełnień w zależności od potrzeb.
3.  Dopuszcza się wykorzystanie istniejących fundamentów do rekonstrukcji historycznych budynków.
4. Dopuszcza się całkowite lub częściowe przykrycie istniejącego rowu w terenie 5 Up.

§ 10

1. Istniejąca chata (dom nr 21) jest wpisana do rejestru zabytków.
2. Wszelkie prace budowlane w terenie wymagają uprzedniego uzgodnienia z właściwym konserwatorem zabytków.
3. Nowa zabudowa winna nawiązywać gabarytami, architekturą itp. do zabudowy istniejącej i do historycznego układu przestrzennego.
4. Projekty decyzji ustalających warunki zabudowy i zagospodarowania terenu należy uzgadniać z właściwym konserwatorem zabytków.

§ 11

1. Dostępność komunikacyjna do drogi publicznej
1)  bezpośrednia do projektowanej drogi lokalnej,
2) pośrednia poprzez drogi w terenie 2 K-DDwm i 3 K-DDw.
2. Należy urządzić minimum 25 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych lub użytkowników.

§ 12

1. Zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których istnieje obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.
2. Zakaz lokalizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

§ 13

1. Minimalny udział zieleni - 40% powierzchni terenu wolnego od zabudowy.
2. Nakaz ochrony istniejącego drzewostanu.
3. Wycinki istniejącego drzewostanu wymagają zgody właściwego organu.
4. Zaleca się zastąpienie drzew usuwanych nowymi nasadzeniami w ilościach i miejscach określonych przez właściwy organ.

§ 14

1. Obsługę techniczną obszaru objętego planem zapewnia się poprzez adaptację istniejącej sieci infrastruktury wraz z urządzeniami technicznymi i obiektami infrastrukturalnymi.
2. W przypadku realizacji nowych i przebudowy istniejących sieci, należy prowadzić je w terenach komunikacyjnych za zgodą i na warunkach zarządzającego drogą, a przy braku tej możliwości lub w szczególnie uzasadnionych przypadkach - w pozostałych terenach brutto.
3. Dopuszcza się korzystanie z urządzeń do gromadzenia lub oczyszczania ścieków na warunkach określonych przepisami szczególnymi, wyłącznie w przypadku niemożności podłączenia się do systemów grupowych.
4. Zaopatrzenie w wodę powinno odbywać się z wodociągu grupowego.
5. Nakaz stosowania ekologicznych systemów ogrzewania z wykorzystaniem gazowego, olejowego lub elektrycznego nośnika energii.
6. Miejsce do czasowego gromadzenia odpadów komunalnych należy urządzić w miejscu dostępnym dla pojazdów ciężarowych.
7. Oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne należy zaprojektować i wykonać z możliwością przystosowania dla potrzeb obrony cywilnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 3
Ustalenia dla terenów komunikacyjnych.

§ 15

Teren 1 K-DL
Teren 1 K-DL przeznacza się pod funkcję komunikacyjną, poszerzenie drogi kategorii lokalnej.

§ 16

Tereny 2 K-DDwm, 3 K-DDw
1. Teren 2 K-DDwm przeznacza się pod drogę dojazdową wewnętrzną o szerokości co najmniej 3,5 m wraz z rowem melioracyjnym.
2. Teren 3 K-DDw przeznacza się pod drogę dojazdową wewnętrzną o szerokości co najmniej 5 m.


Rozdział 4
Ustalenia dla pozostałych terenów brutto

§ 17

Tereny 6 RO, 7 RO
Tereny 6 RO, 7 RO pozostawia się w dotychczasowym rolniczym użytkowaniu, w formie sadów owocowych.

Rozdział 5
Przepisy przejściowe i końcowe

§ 18

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Świecia.

§ 19

Ustala się stawkę procentową służącą do naliczania opłat od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%.

§ 20

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały w stosunku do obszarów objętych niniejszym planem tracą moc ustalenia Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego gminy Świecie zatwierdzonego uchwałą nr 435/93 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 18.10.1993 r. (Dz. Urz. Woj. Bydgoskiego z 1994 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.),

§ 21

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

                                                                                      Przewodniczący
                                                                                    R a d y   M i e j s k i e j
                                                                                
                                                                                            Jerzy Wójcik

 

Uzasadnienie

                           Zgodnie z art.18 ust. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity z dnia 1999r. Dz. U. Nr 15 poz. 139 ze zmianami) opracowano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działek nr 186/2, 186/3, 189/1, 189/2, 194/1, 195/6, 195/4, 195/5, 195/3, 195/2, 196 położonych we wsi Chrystkowo z przeznaczeniem pod usługi publiczne wraz z zabudowę mieszkaniową, do którego nie wniesiono protestów i zarzutów.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Magdalena Jasińska (10 lutego 2004, 14:37:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1553