Uchwała Nr 32/02

Uchwała Nr 32 /02

R a d y   M i e j s k i e j   w  Świeciu
z dnia 27 grudnia 2002r.


w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej mienia komunalnego.


    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 10 maja 1990r przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990r Nr 32, poz. 191 ze zmianami) oraz uchwałą Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego (M.P. z 1990r Nr 30, poz. 235)


R a d a   M i e j s k a
uchwala :

§ 1

Powołać komisję inwentaryzacyjną mienia komunalnego w składzie :
- Zdzisław Plewa - przewodniczący
- Gabriela Bąkowska - członek
- Barbara Spławska - członek

§ 2

Zakres działania komisji określa Uchwała Nr 104 Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1990r w sprawie sposobu dokonywania inwentaryzacji mienia komunalnego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świecia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                                        Przewodniczący
                                                                                   R a d y   M i e j s k i e j

                                                                          Jerzy Wójcik
U z a s a d n i e n i e

                                   Komisja inwentaryzacyjna mienia komunalnego powołana uchwałą Nr 13/90 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 1990r została rozwiązana uchwałą Nr 225/91 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 1991r.
Kolejna komisja powołana została uchwałą Nr 273/2000 Rady Miejskiej z dnia 2 listopada 2000r. Zakończyła ona pracę wraz z upływem kadencji poprzedniej Rady.  Ponieważ w toku ich prac nie dokonano inwentaryzacji całości mienia ogólnopaństwowego  ( państwowego ),  które z mocy prawa staje się własnością gminy, stąd istnieje potrzeba powołania komisji, która będzie kontynuowała w/w prace.
Sporządzane przez komisję spisy inwentaryzacyjne stanowić będą podstawę do wydania przez Wojewodę decyzji o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Świecie z mocy prawa nieodpłatnie własności nieruchomości. 

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (27 grudnia 2002)
Opublikował: Magdalena Jasińska (10 lutego 2004, 12:07:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1998