Uchwała Nr 190/04

Uchwała Nr 190/04

R a d y M i e j s k i e j w Świeciu

z dnia 29 stycznia 2004r.

o wyborze przewodniczącego stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz § 63 Statutu Gminy Świecie ( Dz.Urz. Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 2003r Nr 3, poz.47 )

uchwala się co następuje:

§ 1. Wybrp. Jana Grudzińskiego na przewodniczącego stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

§ 2.Traci moc uchwała Nr 106/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 kwietnia 2003r. o wyborze przewodniczącego stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

§ 3.Uchwała wchodzi w życie z dniem wejścia w życie Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 188/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Świecie.

Przewodniczący

R a d y M i e j s k i e j

Jerzy Wójcik

U z a s a d n i e n i e

Po ogłoszeniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego , zmiany Statutu Gminy Świecie oraz po powołaniu stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska - Rada dokonała wyboru powołując przewodniczącego stałej Komisji Gospodarki Przestrzennej, Ochrony Środowiska.

metryczka


Wytworzył: Rada Miejska w Świeciu (29 stycznia 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 12:37:29)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 13:42:23)
Zmieniono: zmiana numeracji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1851